אישור הנדסה למתן רישיון עסק- העקרונות הכלליים

נשאלנו מספר שאלות ביחס לפרקטיקה הנוהגת ביחס ל"אישור הנדסה" לשם קבלת רישיון עסק. נבקש לציין כי בכול רשות מקומית הדברים מתנהלים באופן שונה מעט, אך קיימים כמה כללי בסיס אשר יהיו רלוונטיים לכל הרשויות.

מאמר זה עודכן ביום 23.10.18 בעקבות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

  • ככלל, על כל עסק לעמוד בדיני התכנון והבניה. על פי הוראות תיקון 34, החל מיום 1.1.19, עליו לקיים את "תכליות דיני התכנון והבניה". ראה- תיקון 34 – קיום תכליות דיני התכנון והבניה
  • רשות הרישוי ואגף/מנהל ההנדסה הינם אמנם חלק מאותה רשות מקומית, אך בפועל מדובר במקרים רבים בשתי מחלקות שונות.
  • בחלק מהרשויות המקומיות, בצוות רשות הרישוי, מצוי גם מהנדס המוסמך לבדוק ולאשר עמידה של בקשות לרישיון עסק בדיני התכנון והבניה. ברשויות אחרות מדובר, כאמור, באגף או במחלקה נפרדים.
  • רשות הרישוי, זו אשר אחראית להנפקת רישיון העסק, צריכה לוודא כי העסק עומד בדיני התכנון והבניה, ולכן בקשה לרישיון עסק תועבר  על ידי רשות הרישוי לבדיקת מהנדס מטעם הרשות.
  • מאחר ובדיקה בדבר עמידה בדיני התכנון והבניה אינה הליך תכנוני אלא אישור של מצב קיים, הרי שכל בקשה לרישיון עסק תיבדק על ידי מי שהוסמך לכך ברשות המקומית, והדו"ח בדבר המצב בפועל יועבר לרשות הרישוי ("אישור הנדסה").
  • היה והעסק אינו עומד בדיני התכנון והבניה- אזי יצטרך, בדרך כלל, בעל העסק להגיש את הבקשות המתאימות על מנת להסדיר את עבירות הבניה ביחס לעסק (בקשה לשימוש חורג וכו'), בקשות אלו יועברו לדיון בוועדות התכנון המתאימות. מהנדס הוועדה המקומית מוסמך לתת אישורו למתן רישיון עסק למרות ההפרות, וזאת בהתאם להוראות סעיף 8א1 לחוק רישוי עסקים- על פי תיקון 34 (למאמר המפרט את הוראות הסעיף ראה קישור לעיל).
  • בקשה לחידוש רישיון- המבקר מטעם רשות הרישוי יבדוק שלא חלו כל שינויים בעסק (מבנה ושימושים). ככל ולא חלו שינויים- אין צורך להעביר הבקשה לחידוש למהנדס, שהרי אישור כזה כבר ניתן).
  • היה והמבקר מטעם רשות הרישוי זיהה כי חלו שינויים בעסק (מבנה או שימושים)- אזי תועבר הבקשה לחידוש רישיון, למהנדס לבדיקה.
  • בכול מקרה שאישור הנדסה מוגבל בזמן (כגון שאושר שימוש חורג)- רישיון העסק יינתן לכל היותר לתקופת השימוש החורג, ובתום תקופת השימוש החורג, תועבר הבקשה לחידוש רישיון העסק למהנדס לתיאום הגשת הבקשות הנחוצות לשם המשך הליכי הרישוי.
   על בעל העסק להיו ערני ולהגיש את הבקשות הרלוונטיות להארכת השימוש החורג מבעוד מועד, על מנת שבמועד חידוש הרישיון, יהיו בידו אישורים אלו.

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz