תחולת חוק רישוי עסקים על עסקים בלתי חוקיים

לא אחת מורשע אדם שניהל עסק (מהעסקים המנויים בצו רישוי עסקים) לא חוקי, בעבירה של ניהול עסק ללא רישיון. המקרה השכיח הינו ניהול עסק של משחקים אסורים,  (ניהול עסק של "משחקים" טעון רישיון על פי פריט 7.6 לצו).
בפני בית המשפט הועלתה הטענה, כי מאחר ומדובר בעסק בלתי חוקי, שממילא גם אם יפנו בעליו בבקשה למתן רישיון הם יידחו- הרי שלא ניתן להרשיע את בעלי העסק בעבירה על פי חוק רישוי עסקים.

תודה לעו"ד נועה טלבי על משלוח פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין אברהם אורי
עודכן לאחרונה ביום 24.1.18

בשני פסקי דין שנדונו בחודש דצמבר 2016 דחה בית המשפט את הטענה.

בפסק דין אפי כהן  קבע בית המשפט, כי השאלה הנכונה לשם בדיקת תחולת חוק רישוי עסקים הינה, האם הפעילות שמתבצעת במקום – לו הייתה חוקית – הייתה מחייבת קבלת רישיון עסק. ואילו השאלה הלא נכונה היא- האם בקשה לקבלת רישיון  לעסק הייתה מתקבלת או נדחית בשל קיום פעילות בלתי חוקית.

בפסק דין אורי אברהם  התייחס בית המשפט לטענה ביתר הרחבה וקבע, כי גם עסק המאכלס קהל מהמרים מעמיד את המשתמשים במקום בסכנה פוטנציאלית לשלומם ולבטיחותם ללא קשר לחוקיות הפעילות. בית משפט קבע עוד, כי העובדה שקיימים גופי אכיפה נוספים כמו גם הוראות חוק אחרות, שניתן להחיל בנדון, אינה רלוונטית לעניין תחולת חוק רישוי עסקים. זאת מאחר ורק חוק רישוי עסקים מחייב התייחסות גופים נוספים (כגון כיבוי אש) בהליך קבלת הרישיון- אישורים שבלעדיהם הפעילות עלולה להעמיד בסכנה את כלל הציבור. פסק דין זה אושר על ידי בית המשפט העליון.

על עמדה זו חזר בית המשפט בפסק דין ולדיסלב ופסק דין אליהו.

מהאמור לעיל עולה, כי תחולת חוק רישוי עסקים תיבחן לפי מהות הפעילות ולא לפי ניהולה באופן חוקי בפועל. אם פעילות מסוימת נכללת בגדר "משחק" לפי סעיף 2ב(ב) לחוק רישוי עסקים, הרי שיחול עליה חוק רישוי עסקים. אין זה רלוונטי אם מדובר ב"משחק אסור" ( כהגדרתו בחוק העונשין) או במשחק חוקי. היה ומדובר במשחק אסור יחול על אותה הפעילות, למשל, גם חוק העונשין.

העובדה שבעסק מסוים מתנהלת פעילות שאינה חוקית, הינה פרט מחזק ומעצים ויכולה להיות רלוונטית לענישה, להוצאת צווים זמניים ולהגשת תביעות נגד בעל העסק על פי חוקים אחרים. תחולת חוק אחד אינה מוציא מהכלל את תחולת החוק האחר.

בית המשפט עמד על האבסורד בטענה ההפוכה, ואמר כי היה ואדם מסוים יודע שבהפעילו עסק לא חוקי הוא לא יקבל רישיון עסק- עליו להבין  כי הוא לא אמור להפעיל את העסק כלל ולא כי חוק רישוי עסקים לא יחול על העסק.

חקיקה:

חוק העונשין, תשל"ז- 1977
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 2013

פסיקה:
צ"מ 23988-11-16 מדינת ישראל נ. אפי כהן (6.12.16) [פורסם בנבו]
עפ"א 45488-09-16 אורי אברהם נ. עיריית חיפה (18.12.16) [פורסם בנבו]
רע"פ 212/17 אברהם אורי נ. עיריית חיפה (23.1.17)
צמ(עכו) 67580-11-17 מדינת ישראל נ. טרבין ולדיסלב ( 18.12.17)[פורסם בנבו]
צמ(67540-11-17 מדינת ישראל נ. אליהו ואח' (18.12.17)[פורסם בנבו]

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz