הקלות בהוצאת רישיון עסק- תיקון מס' 110 לחוק התכנון והבניה

ביום 1.1.17 נכנס לתוקפו תיקון מס' 110 לחוק התכנון והבניה. תיקון זה מביא כמה חידושים והקלות משמעותיים בהליך הוצאת רישיון העסק בכול הנוגע לקיום דיני התכנון והבניה.
במאמר זה נסקור את השינויים בחוק התכנון והבניה, אשר נועדו להקל על קבלת "אישור הנדסה" לשם הוצאת רישיון עסק.

יישום תיקון זה תלוי בהתקנת תקנות על פיו. אמנם בתיקון 110 נקבע כי תקנות על פיו יותקנו בתוך 4 חודשים, אך רק ביום 6.3.19 פורסם תזכיר לעיון הציבור ובו נוסח התקנות המוצעות. 

עדכון אחרון- 9.6.19

התיקונים, אשר עקרונותיהם מפורטים להלן, נועדו להקל באופן משמעותי על קבלת היתרים בתחום התכנון והבניה  לצורך קבלת רישיון עסק.
המחוקק יצר נוהל מקוצר ל"שינוי שמושים" "קלים", ביטל היטל השבחה בגין שינוי שימוש, והקל באופן משמעותי את החיוב בתשלום היטל השבחה בגין שימוש חורג. כך גם הקל המחוקק בעניין שימוש חורג בדירות מגורים.

שינוי שימוש– ( לא יראו בשינוי שימוש כמפורט להלן "שימוש חורג", על כל המשתמע מכך)

לחוק התכנון והבניה יתווסף סעיף 145ה אשר קובע כדלקמן:

הרשות תיתן אישור לשינוי מטרת השימוש, שנקבעה בהיתר לשימוש למטרת עסק, אם יתקיימו התנאים הבאים:
-השימוש המבוקש על ידי העסק תואם את התוכנית החלה על המגרש ואת ההנחיות המרחביות החלות על המגרש.
– התוכנית החלה על המגרש אושרה לאחר יום תחילת החוק ( פברואר 1966)
-הבקשה לשינוי השימוש למטרת העסק אינה כוללת עבודות הטעונות קבלת היתר בניה
-הבקשה אינה למטרת מפעל לייצור תעשייתי
-השימוש המבוקש אינו פוגע בסביבה, בבריאות הציבור או בבטיחותו ואינו משנה משמעותית את אופי הסביבה.

היה וינתן אישור לפי סעיף זה- לא יהיה דרוש כל אישור או היתר נוספים.

אופן אישור שינוי שימוש

יותקנו תקנות (בתוך 4 חודשים) בדבר אופן הגשת הבקשה לשינוי שימוש, הסכמות נדרשות מבעלי מקרקעין, משלוח הודעות ושמיעת הערות של בעלי זכויות שאינם מסכימים לשימוש המבוקש, והתקופה המזערית לאישור השימוש החדש.

החלטה בבקשה
תינתן החלטה בתוך 30 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה  (זאת לאחר דיון בהערות שהוגשו, אם הוגשו). היה ולא תינתן החלטה בתוך אותם 30 יום, יראו זאת כדחיה.

פניה לוועדת ערר
בתוך 15 יום לאחר החלטת רשות הרישוי (או בתום 30 יום מהגשת הבקשה בהעדר החלטה), יוכל המבקש לפנות לוועדת הערר, במידה ובקשתו נדחתה ( בין אם לא ניתנה החלטה כלל ובין אם ניתנה החלטה הדוחה את הבקשה), כך גם יוכל לפנות לוועדת הערר כל מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות הרישוי.
וועדת הערר תיתן החלטתה בתוך 30 יום.

שינוי שימוש לא יהווה "מימוש זכויות" ולפיכך לא יחוייב בהיטל השבחה.(סעיף 1 לתוספת השלישית לחוק, הגדרת "מימוש זכויות")

שימוש חורג

שימוש חורג בדירות מגורים (החרגה)
סעיף 151א לחוק התכנון והבניה קובע, ככלל, איסור למתן היתר לשימוש חורג בדירות מגורים (באופן ובתנאים הפורטים בסעיף). התיקון האמור (סעיף 151א(ח)) קובע, כי הוראות הסעיף לא יחולו על מתן היתר לשימוש חורג מהיתר או חידושו או על מתן אישור לשינוי שימוש.

היטל השבחה בשימוש חורג
הוראות חדשות (סעיפים 10(ד) ו- 10(ה) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה) קובעות מדרג מופחת לתשלום היטל השבחה, כאשר מתבקש היתר לשימוש חורג למטרת עסק.
מתן היתר לשימוש חורג מהיתר לא יותנה בתשלום או ערובה של יותר מ 25% מסך כל היטל ההשבחה
בסעיף 10(ד) נקבע כי מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, למטרת עסק, לא יותנה בתשלום או במתן ערובה של יותר מ 25% מהיטל ההשבחה  בגין אותו היתר.

מתן היתר לשימוש חורג מתוכנית לא יותנה בתשלום או ערובה של יותר מ 40% מסך כל היטל ההשבחה
בסעיף 10(ה) לתוספת השלישית נקבע כי מתן היתר לשימוש חורג מתוכנית, למטרת עסק, לא יותנה בתשלום או הפקדת עורבה של יותר מ 40% מהיטל ההשבחה בגין אותו היתר.

ויודגש-  הקביעות האמורות ביחס לאחוז תשלום, או הפקדת ערובה עבור אותם היתרים, הינו קטגורי ואינו ניתן להתנאה על ידי הרשות.

התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיית שמש לאנרגיה חשמלית (מתקן פוטו-וולטאי)
בשנים 2017 ו 2018 יהיה פטור מהיטל השבחה בגין התקנת מתקן פוטו- וולטאי, עד 200 מטר, שיועד למגורים או לעסק ונילווה לאותו העסק.

  • אנו מפנים את תשומת לב הקוראים לכך שהאמור לעיל אינו מהווה את הוראות החוק ככתבן, אלא תקציר ועקרונות בלבד.

חקיקה
חוק התכנון והבניה- תיקון 110 ( ספק חוקים 2591, החל מעמוד 80)

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz