הקלות בחוק רישוי עסקים – אישור על יסוד תצהיר

ביום 1.1.17 נכנס לתוקפו תיקון מס' 31 לחוק רישוי עסקים. תיקון זה מביא כמה חידושים והקלות משמעותיים בהליך הוצאת רישיון העסק. במאמר זה נעמוד על האפשרות לקבלת אישור רשות מאשרת על בסיס תצהיר.

תיקון סעיף 6 לחוק- 

ניתן יהיה לקבוע בצו רישוי עסקים, סוגי עסקים שינתן בהם אישור של רשויות מאשרות ספציפיות על יסוד תצהיר של המבקש.
מבקש האישור יצטרך להצהיר כי:
-מתקיימים בעסק התנאים שפורסמו במפרט האחיד או לצד המפרט האחיד ( אם יש מפרט כזה), ואם אין מפרט אחיד יצהיר המבקש כי הוא עומד בתנאים כפי שפורסמו באתר האינטרנט של אותו נותן אישור.
-לא מתקיימים הסייגים המנויים סעיף 6א2- דהיינו-
א.המבקש אינו פועל ללא רישיון בעת הגשת הבקשה; (יחול רק בתום 5 שנים מיום תיקון החוק)
ב. בשלוש השנים שקדמו לבקשה לא בוטל היתר מזורז שניתן לעסק או למבקש, (או למי ששולט         בעסק או למי שנשלט על ידי מי מהם) בנסיבות של מתן תצהיר שקרי או  של אי עמידה בתנאים       שניתנו בהיתר או שעשו בעסק שינויים מהותיים מהאמור בתצהיר;
ג.לא מתנהל הליך פלילי או מנהלי נגד העסק;
ד.אין הרשעה לפי חוק רישוי עסקים ב 3 שנים שקדמו לבקשה.( ב 5 שנים הראשונות לתחולת החוק    יהיה רלוונטי רק לגבי הרשעות בגין ניהול עסק ללא רישיון או ללא היתר זמני)
– לגבי כיבוי אש יחול רק הסייג השני.

הגורמים המאשרים הרלוונטיים יפרסמו באתר שלהם את נוסח התצהיר הנדרש.

נותן התצהיר יהיה רשאי להסתמך בתצהירו על אישור שקיבל מאיש מקצוע, בדברים שאינם בתחום מומחיותו, ולצרף את אותו האישור.

  • יש לשים לב כי האמור לעיל איננו נוסח החוק כי אם הסברת הכללים האמורים בו בלבד.

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz