חוק ההגנה על בריאות הציבור- הארכת תוקף רישיון יצרן

בפרק ג’ לחוק ההגנה על בריאות הציבור משנת 2015, נקבעו ההוראות הנוגעות לייצור מזון ולקבלת רישיון יצרן. משמעות הוראות אלו, בין היתר היא, כי לא ניתן לתת “רישיון עסק” לעסק המייצר מזון, מבלי שיש בידיו רישיון יצרן.
נשאלנו מהו תוקפם של רישיונות יצרן מזון, שהונפקו טרם כניסת החוק לתוקף, וזאת לצורך מתן רישיון עסק.

סעיף 321 (א) (1) לחוק ההגנה על בריאות הציבור קובע הוראות מעבר לתחולת החוק ונכתב בו כך-
“רישיון שניתן לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ”א-1960 , שהיה תקף ביום תחילתו של חוק זה יראו אותו כאילו ניתן לפי סעיף 29 לחוק זה, לתקופה של שנתיים ממועד פקיעת הרישיון האמור”.

דהיינו- תוקפו של כל רישיון יצרן מזון שניתן טרם כניסת החוק החדש לתוקף יוארך באופן אוטומטי לשנתיים, ובהתאם יחודש לאותו יצרן רישיון עסק.

חוק ההגה על בריאות הציבור (מזון), התשע”ו – 2015