הקלות בחוק רישוי עסקים – אישור על יסוד תצהיר

ביום 1.1.17 נכנס לתוקפו תיקון מס’ 31 לחוק רישוי עסקים. תיקון זה מביא כמה חידושים והקלות משמעותיים בהליך הוצאת רישיון העסק. במאמר זה נעמוד על האפשרות לקבלת אישור רשות מאשרת על בסיס תצהיר.

תיקון סעיף 6 לחוק- 

ניתן יהיה לקבוע בצו רישוי עסקים, סוגי עסקים שינתן בהם אישור של רשויות מאשרות ספציפיות על יסוד תצהיר של המבקש.
מבקש האישור יצטרך להצהיר כי:
-מתקיימים בעסק התנאים שפורסמו במפרט האחיד או לצד המפרט האחיד ( אם יש מפרט כזה), ואם אין מפרט אחיד יצהיר המבקש כי הוא עומד בתנאים כפי שפורסמו באתר האינטרנט של אותו נותן אישור.
-לא מתקיימים הסייגים המנויים סעיף 6א2- דהיינו-
א.המבקש אינו פועל ללא רישיון בעת הגשת הבקשה; (יחול רק בתום 5 שנים מיום תיקון החוק)
ב. בשלוש השנים שקדמו לבקשה לא בוטל היתר מזורז שניתן לעסק או למבקש, (או למי ששולט         בעסק או למי שנשלט על ידי מי מהם) בנסיבות של מתן תצהיר שקרי או  של אי עמידה בתנאים       שניתנו בהיתר או שעשו בעסק שינויים מהותיים מהאמור בתצהיר;
ג.לא מתנהל הליך פלילי או מנהלי נגד העסק;
ד.אין הרשעה לפי חוק רישוי עסקים ב 3 שנים שקדמו לבקשה.( ב 5 שנים הראשונות לתחולת החוק    יהיה רלוונטי רק לגבי הרשעות בגין ניהול עסק ללא רישיון או ללא היתר זמני)
– לגבי כיבוי אש יחול רק הסייג השני.

הגורמים המאשרים הרלוונטיים יפרסמו באתר שלהם את נוסח התצהיר הנדרש.

נותן התצהיר יהיה רשאי להסתמך בתצהירו על אישור שקיבל מאיש מקצוע, בדברים שאינם בתחום מומחיותו, ולצרף את אותו האישור.

 • יש לשים לב כי האמור לעיל איננו נוסח החוק כי אם הסברת הכללים האמורים בו בלבד.

מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il

4 תגובות בנושא “הקלות בחוק רישוי עסקים – אישור על יסוד תצהיר”

 1. שלום רב!
  מהעיון בנסח השינוי בחוק עולות אצלי מספר שאלות:
  1. היכן ניתן למצוא את רשימת העסקים טעוני רישוי שלגביהם החוק תופס(למעט כבאות)?
  2. האם יש לשלוח את התצהיר לכל גורם מאשר?
  3. היכן ניתן למצוא נוסח תצהירים כאלו(שוב למעט שרותי הכבאות אשר שם הכל ברור).
  בברכה
  חיים טל
  מ. מח’ רישוי עסקים
  מועצה אזורית יואב

 2. חיים שלום.
  חוק רישוי עסקים בסעיף 6א קובע כי שר בפנים יכל לפרסם רשימת עסקים שניתן לאשרם ללא אישור נותן האישור.
  “6א. (א) על אף האמור בסעיף 6, רשאי שר הפנים, בהסכמת כל אחד מן השרים שקביעתו של עסק כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו, לקבוע בצו סוגי עסקים טעוני רישוי שלגביהם מתן הרשיון או ההיתר הזמני, או חידושם, אינם טעונים אישורם של נותני האישור, כולם או מקצתם.
  (תיקון מס’ 15) תשנ”ח-1998”
  לכן שר הפנים פרסם בצו רישוי עסקים ממרץ 2017 את הרשימה בצו והיא מתייחסת רק לכבאות, אישור על סמך תצהיר.
  שאר גורמי הרישוי לא הכינו רשימה ולכן אין רשימת עסקים נוספת על אלו שפורסמה בתחום הכבאות.
  אלחנן משי

 3. בנוסף לאמור לאיל, במסגרת חוק ההסדרים ניקבע סעיף חדש בחוק\ תוספת לסעיף 6 סעיף (א1) (1) הקובע את סמכותו של שר הפנים לפרסם בצו רשימת עסקים שנותן האישור יראה אותם מאושרים על יסוד תצהיר שיוגש לרשות הרישוי.
  כפי שנמסר, רק שירותי הכבאות ניצלו סעיף זה.

 4. אלחנן תודה על התשובה המלומדת. הייתה לי הרגשה כאילו אני לא מעודכן ולכן העליתי את השאלה.

סגור לתגובות.