רישיון על פי חיקוק אחר – סמכות שלא לתת רישיון עסק בהעדרו

סעיף 8 לחוק רישוי עסקים קובע כי “עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרישיון…לפי חוק זה כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר”

נשאלנו האם  לאור העובדה כי נרשמה המילה “רשאית”- תוכל הרשות כן לתת רישיון, גם אם אין בידי המבקש את האישור הנדרש בחיקוק האחר.

סעיף 8 לחוק רישוי עסקים קובע כדלקמן:

“עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר; ורשאי שר הפנים לקבוע בצו סוגי עסקים שלא יינתן עליהם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר.”

הוראות צו רישוי עסקים

נפנה ראשית לסיפא של הסעיף לפיו שר הפנים רשאי לקבוע בצו סוגי עסקים שלא ינתן להם רישיון אם לא ניתן רישיון לפי החיקוק האחר.

שר הפנים אכן הוציא את צו רישוי  עסקים ( עסקים טעוני רישוי) ( להלן: “הצו”).

בסעיף 7 לצו האמור נקבע קטגורית, כי ביחס לכל העסקים אשר קיימת לגביהם חובת רישוי על פי חיקוק אחר המפורט בטור ז’ לתוספת, אין לתת רישיון עסק כל עוד לא ניתן הרישיון על פי החיקוק האחר.

דהיינו- ככל שמדובר בעסקים המפורטים בתוספת לצו, רשות הרישוי אינה מוסמכת לתת רישיון עסק ללא אישור על פי החיקוק האחר.

הוראות חוק רישוי עסקים

נראה כי “הרשות” הנתונה על פי סעיף 8 לחוק מתייחסת לעסקים, שלגביהם אין ציון בטור ז’ כי יש לקבל אישור על פי חיקוק אחר, אך עדיין נדרש רישוי על פי חיקוק אחר.

מהי אותה “רשות”?

כאן נפנה לכללי המשפט המנהלי לפיהם- כאשר נקבע כי רשות רשאית לעשות דבר מה, חלה עליה החובה להפעיל שיקול דעת סביר בהחלטה האם לעשות את אותו דבר או שלא. אופן הפעלת שיקול דעתה, כפוף כמובן לביקורת שיפוטית.

לכן- היה ורשות מבקשת, במקרים עליהם חל סעיף 8 לחוק, כן לתת רישיון עסק למרות העדר אישור על פי חיקוק אחר, עליה לעשות זאת מנימוקים טובים ונכונים, ונראה כי נדרשות נסיבות מיוחדות.

אופן קבלת האישור

רשות הרישוי אינה צריכה לפנות לגורם נותן הרישוי על פי החקיקוק האחר. (לא מדובר בגורם מאשר)

די בכך שמי שביקש את רישיון העסק, יציג בפני רשות הרישוי את הרישיון שניתן לו על ידי הגורם הנדרש בחיקוק האחר.

למשל: אם בעל מוסך מציג בפני רשות הרישוי רישיון של משרד התחבורה לניהול מוסך, רשות הרישוי אינה צריכה לפנות למשרד התחבורה בעצמה, והיא תסתפק ברישיון שהוצג לה.

עוד יצויין כי במקרים רבים תקופת הרישיון שניתן על ידי הרשות המאשרת על פי החיקוק האחר, קצרה יותר  מתקופת הרישיון על פי חוק רישוי עסקים. לדעתנו- אין הדבר צריך להפריע לרשות הרישוי בעת מתן רישיון העסק ובלבד שהרישיון על פי החיקוק האחר יהיה בתוקף. ( ניתן להכניס זאת כתנאי מפורש ברישיון).

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג- 2013