האם מרוץ מרתון וטקס הסיום שלו טעונים רישיון עסק

האם אירוע של מרוץ מרתון (או כל מרוץ אחר) וטקס הסיום של אותו מירוץ טעונים הוצאת רישיון עסק?

השאלה הינה האם מדובר באירוע ספורט הטעון רישיון עסק.

המונח אירוע ספורט נזכר בסעיף 11א(ב) לחוק רישוי עסקים בהקשר של הוראות בטיחות לאירוע כאמור. ( שם מפנה אותנו המחוקק להגדרה בחוק לאיסור אלימות בספורט)

בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים מוגדר המונח ” אירוע ספורט” כדלקמן:

“אירוע ספורט” – אסיפה לשם צפיה בפעילות ספורט, בענף ספורט המפורט בתוספת, המתקיימת בזירת פעילות ספורט;

נראה כי על פי שתי ההגדרות “מירוץ” אינו נכלל בהגדרת “אירוע ספורט” ולפיכך אינו טעון רישיון עסק.
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ”ג- 1962