מהם “סכומי הביטוח המזעריים” הנדרשים לניהול חדר כושר – ס’ 2ד(א)(1) לחוק

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת סכומי הביטוח המזעריים הנדרשים לשם הפעלת חדר כושר אנו מופנים לחוק הספורט ולתקנות הספורט (ביטוח).

סעיך 7 לחוק הספורט מסמיך את השר לקבוע בתקנות את סכומי הביטוח הזעריים לעניין פעילויות ספורט שונות. בתקנות הספורט (ביטוח), נקבעו סכומי הביטוח המזעריים הנדרשים.

חוק הספורט, התשמ”ח – 1988

תקנות הספורט (ביטוח), התשנ”ה-1994