מהי “שליטה” – סעיף 6א2 (ב)- לחוק רישוי עסקים, פריטים- 8.2, 8.3 ב, 8.4 א, 8.4 ג,

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

סעיף 6א2 לחוק רישוי עסקים מתייחס לסייגים למתן היתר מזורז.  לשם הגדרת המונח “שליטה” (כאשר הכוונה היא לשליטה בעסק) מפנה הסעיף להגדרת המונח לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) מוגדר המונח “שליטה” כדלקמן:

 “שליטה” – היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם מתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;

(2)   בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א – 1981