מהי “קייטנה” – סעיף 2 ג (ג) לחוק רישוי עסקים,פריט 7.8 א

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “קייטנה” מפנה אותנו חקו רישוי עסקים לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח).

בחוק הקייטנות מוגדר המונח קייטנה כדלקמן:

“קייטנה”  – מקום שבו מתנהלת פעילות יום יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצת ילדים, לתקופה קצובה ורצופה של מספר ימים לפחות, בתקופת חופשת הלימודים מבית־הספר;

הגדרת  “ילד” – מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;

חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש”ן – 1990