מהי “החברה הבת”- לעניין חוק הדואר – סעיף 11(ב) לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לעניין הגדרת החברה הבת של חברת דואר ישראל בע”מ אנו מופנים להוראות חוק הדואר.(סעיף 88יא)

ה”חברה הבת” לפי הוראות סעיף 88יא (ב) לחוק הדואר הינה חברה אותה תקים חברת דואר ישראל בע”מ (באחזקה מלאה), לשם מתן שירותים כספיים.

סעיף 88א(א) מונה את השירותים הכספיים שינתנו על ידי החברה הבת-

(1)   קבלת כספים לחשבון סילוקים, העברתם וסילוקם;

(2)   העברת כספים באמצעות המחאות כסף;

(3)   העברת כספים באמצעות המחאות דואר;

(4)   קבלת שטרי חוב מבעלי חשבון סילוקים לגוביינה;

(5)   שירותי עזר לשירותים הכספיים המנויים בפסקאות (1) עד (4) המתאפשרים מניהול החשבונות על ידי החברה, מאופן רישומם או מדרכי הבקרה עליהם (בפרק זה – שירותי עזר);

(6)   טיפול בבקשות ובהודעות של חברים בקופות חולים לענין רישום, מעבר וביטול, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994.