מהו “שירות ציבורי”- לעניין נגישות אנשים עם מוגבלות – סעיף 8ב(א) לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לעניין נגישות אנשים עם מוגבלות הוגדר “שירות ציבורי” בחוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

התוספת השניה לחוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מונה את השירותים הבאים כ”שירותים ציבוריים”:

1)  שירות בריאות;

(2)  שירות בידור;

(3)  שירות חינוך, השכלה או פנאי, ולענין נגישות השירות הציבורי – למעט שירות חינוך כמשמעותו בסימן ז’;

(4)  שירות רווחה;

(5)  שירות ספורט;

(6)  שירות תיירות;

(7)  שירות אוטובוסים, רכבות, תובלה אווירית, אניות, מוניות והשכרת רכב או כל שירות תחבורה, ואולם לענין נגישות שירות מהשירותים המפורטים בפסקה זו יחולו הוראות פרק ה’, למעט לענין השכרת כלי רכב כאמור בסעיף 19יב;

(8)  שירות תרבות;

(9)  שירות הארחה;

(10) שירות מסחר;

(11) שירות דת;

(12) שירות אנרגיה;

(13) שירות בזק;

(14) שירות בנקאות, אשראי, ביטוח, פנסיה או כל שירות פיננסי.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח- 1998