מהו “אירוע ספורט” – סעיף11א(ב) לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “אירוע ספורט” אנו מופנים לחוק לאיסור אלימות בספורט.

בחוק לאיסור אלימות בספורט מוגד המונח “אירוע ספורט” כדלקמן:

“אירוע ספורט” – אסיפה, כהגדרתה בחוק הבטיחות, המתקיימת בזירת פעילות ספורט, לשם צפייה בפעילות ספורט, למעט אסיפה כאמור שמארגנים משרד החינוך או התאחדות הספורט בבתי ספר שמספר המשתתפים והצופים בה, בין בפועל ובין במשוער, אינו עולה על 1,000;

הגדרת “אסיפה” – התקהלות מאורגנת של בני אדם, בין שהגישה אליה בתמורה ובין ללא תמורה, הכל בסייגים כמפורט להלן:
(1)   התקהלות של מוזמנים שאין לכלל הציבור גישה אליה – למעט במקום המשמש לטכסים ולשמחות, אף אם אין זה שימושו היחיד – איננה אסיפה;
(2)   התקהלות במהלך עסקו של המארגן, כשתנאי הבטיחות לניהול העסק במקום ההתקהלות נקבעו ברשיון או בהיתר לפי כל חיקוק – איננה אסיפה;
(3)   על אף האמור בפסקה (2) – גם עינוג ציבורי – כהגדרתו בסעיף 3 לחוק רישוי עסקים, תשכ”ח-1968 – הוא אסיפה.

הגדרת “עינוג ציבורי” ( בחוק רישוי עסקים)- הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכית, אף אם הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות או השמעת צלילים.

הגדרת “זירת פעילות ספורט” – מקום המיועד והמסומן לקיום פעילות ספורט ובסמוך לו.

הגדרת “פעילות ספורט” – (בחוק הספורט) פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני

חוק איסור אלימות בספורט, תשס”ח – 2008
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ”ג – 1962
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968

חוק הספורט, התשמ”ח – 1988