מהם "חומרים מסוכנים" – פריטים 5.1 , 10.10

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת "חומרים מסוכנים" מפנה הצו לחוק החומרים המסוכנים.
אנו מודים למר ראם לוט, מנהל היחידה והרשות לרישוי מפעלים בטחוניים, שהסב את תשומת ליבנו להבחנה בהגדרות "חומרים מסוכנים".
עודכן ביום 28.4.18

חוק החומרים המסוכנים מגדיר "חומר מסוכן"  כדלקמן:
"חומר מסוכן" – רעל או כימיקל מזיק
הגדרת "רעל" -כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השניה, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחמרים אחרים;
הגדרת "כימיקל מזיק" – כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת הראשונה, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחמרים אחרים;
התוספות הראשונה והשניה לחוק מונות רשימת חומרים ארוכה ויש לעיין בה.

הערה חשובה
אנו מבקשים להפנות את תשומת הלב לכך שבתקנות רישוי עסקים (חומרים מסוכנים), תשנ"ג- 1993, ( להלן: " התקנות") "חומר מסוכן" מוגדר בצורה שונה.
הגדרת "חומר מסוכן" בתקנות– חומר, בכל מצב צבירה, שהוא בעל מספר או"מ, כמפורט בספר הכתום, וכמתואר בחלקים א' וב' בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על המצרכים והשירותים (שירותי הובלה ושירותים גרורים), תשל"ט- 1978.
"הספר הכתום" מוגדר בתקנות–  הפרסום של ארגון האומות המאוחדות Recommendations to the Transport of Dangerous Goods בנוסחו המעודכן מזמן לזמן, והפתוח לעיון הציבור בשעות העבודה המקובלות במשרד לאיכות הסביבה בירושלים ובמשרדי הלשכות המחוזיות של המשרד האמור.
צו הפיקוח על המצרכים והשירותים (שירותי הובלה ושירותים גרורים), תשל"ט- 1978.- בוטל בשנת 2001. ( ראה ק"ת 6088, כ"ו בשבט התשס"א, 19.2.2001) וזאת עם תיקון תקנות שירותי הובלה, התשס"א- 2001. ( ק"ת 6088). ( להלן: " תקנות שירותי הובלה")
תקנות שירותי הובלה, מפנות אותנו לשם הגדרת "חומר מסוכן" לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז- 1997. (ויצוין- גם פריט 10.10 ד המתייחס לשינוע חומרים מסוכנים מפנה לחוק שירותי הובלה- טור ז').
הגדרת "חומר מסוכן" בחוק שירותי הובלה- "חומר דליק, לקיח, נפיץ, רעיל, מחמצן, מאכל, מדבק או רדיואקטיבי, או גז דחוס או מונזל, וכן כל חומר אחר שבהובלתו הוא עלול להיות מסוכן לבריאות האדם".
"מספר או"מ"- מוגדר דווקא בתקנות שירותי הובלה-  "Number. N.U – מספר בן ארבע ספרות לזיהוי חומר מ סוכן או קבוצת חומרים מסוכנים, כפי שנקבע בספר הכתום:

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993
קובץ תקנות 6088, כ"ו בשבט התשס"א- 19.2.2001
חוק שירותי הובלה, התשנ"ז- 1997
רשימת החומרים המסוכנים ב"ספר הכתום"– באנגלית
תקנות רישוי עסקים (חומרים מסוכנים), התשנ"ג- 1993

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz