מהו “מחסן רשוי” – סעיף 2 (א1)(2)(ב) לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרתהמונח “מחסן רשוי” מפנה אותנו החוק לפקודת המכס.

בפקודת המכס מוגדר המונח “מחסן רשוי” כדלקמן:

“מחסן רשוי” – מקום שהוא רשוי להפקיד בו טובין רשומים להחסנה ושבו מותר להניחם, להחזיקם ולהבטיחם עד לשחרורם מפיקוח רשות המכס כאמור בסעיף 14.

פקודת המכס [ נוסח חדש]