מהם “פסדים” – פריטים 3.6, 5.1 ה

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “פסדים” אנו מופנים לתקנות הפסדים

“פסדים” – גופה או נבלה כמשמעותם בפקודה וכן פסולת ואפרוחים בני יום המיועדים להשמדה

תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ”א- 1981 ( קובץ וורד)