מהי “מעבדה רפואית” – פריט 1.6

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח מעבדה רפואית כפריט טעון רישוי ( פריט 1.6) אנו מופנים לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות).

מעבדה רפואית מוגדרת בסעיף ההגדרות של הפקודה כדלקמן:

“מעבדה רפואית” או “מעבדה” – מקום שנעשות בו בדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם, למעט –

(1)   תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב);

(2)   מרפאה שרופא מורשה, כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל”ז-1976, עושה בה בדיקות למטופליו כמפורט בתוספת הרביעית, או שהן נעשות בפיקוחו הישיר;

(3)   מעבדת מחקר, מעבדת הוראה או מעבדת בקרת איכות

הגדרת  “מעבדת מחקר” – מקום שנעשות בו בדיקות לצורכי מחקר ופיתוח בלבד, בלא העברת תוצאות בדיקה מזוהות לאדם אחר, לרבות האדם שנלקחה ממנו הדגימה שנבדקה;

הגדרת “מעבדת הוראה” – מקום שנעשות בו בדיקות לצורכי לימוד והדרכה בלבד, בלא העברת תוצאות בדיקה מזוהות לאדם אחר, לרבות האדם שנלקחה ממנו הדגימה שנבדקה;

הגדרת “מעבדת בקרת איכות” – מקום שנעשות בו בדיקות לצורכי בקרת איכות של ייצור ערכות אבחנתיות בלבד, בלא העברת תוצאות בדיקה מזוהות לאדם אחר, לרבות האדם שנלקחה ממנו הדגימה שנבדקה;

רופא מורשה– פקודת הרופאים קובעת חובת רישיון למי שעוסק ברפואה לפי התנאים הקבועים בפקודה.

מעבדה רפואית רשומה– נציין כי פקודת בריאות העם קובעת ( ס’ 25) חובת רישוי של כל מוסד רפואי. מעבדה רפואית שקיבלה רישיון על פי פקודת בריאות העם תיקרא- מעבדה רפואית רשומה.

 מעבדות רפואיות רשומות המצויות בבית חולים או בקופת חולים פטורות מחובת רישיון עסק.

תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל”ז – 1977

פקודת בריאות העם, 1940– סעיף 25