מהו “מוסד רפואי” – פריט 7.1 ג

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרתהמונח “מוסד רפואי” מפנה אותנו הצו לפקודת בריאות העם.

המונח מוגדר בסעיף 24 לפקודה כדלקמן:

“מוסד רפואי” – בית חולים, מרפאה, מוסד לטיפול במשתמשים בסמים ומעבדה

יצויין כי בפריט 7.1 ג נכתב “מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם”-  אך המונח מוגדר בסעיף 24, ואילו סעיף 25 מסדיר את רישום המוסד. לפיכך נראה כי הכוונה היא  להגדיר המונח באופן מקביל להגדרת בית חולים. דהיינו- מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 24 לפקודה והרשום לפי סעיף 25 לפקודה.

כאן נכתב אמנם “מעבדה”- אך נראה שנכון יהיה לעשות שימוש לעניין זה בהגדרת  מעבדה רפואית – מעבדה–  בפריט 1.6.

פקודת בריאות העם, 1940