מהו “בית משותף” – פריט 7.5

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח בית משותף מפנה אותנו הצו לסעיף 52 בחוק המקרקעין.

הגדרת בית משותף בסעיף 52 לחוק המקרקעין הינה כדלקמן-

“בית משותף” – בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים.

“בית” – מבנה של קבע, ובכלל זה הקרקע שעליה נבנה.

“דירה” – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר.

נבקש לציין כי בשל מצב רישום המקרקעין במדינת ישראל קיים מספר רב של בנייני מגורים, אשר יש בהם חדרי כושר והליך רישומם כבית משותף טרם הסתיים או טרם הבשיל.

נראה כי נכון יהיה לומר שההגדרה האמורה כוללת בתים אשר ירשמו כבתים משותפים עם סיום הליך הרישום, ולא רק בתים אשר כבר רשומים ככאלו.

חוק המקרקעין, התשכ”ט – 1969 – סעיף 52