מהי “קופת חולים”

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “קופת חולים” אנו מופנים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

בחוק האמור המונח “קופת חולים” מוגדר כדלקמן:

“קופת חולים” – תאגיד שהוכר לפי סעיפים 24 ו- 25;

הסעיפים אליהם מפנה ההגדרה מפרטים כי קופת חולים תהיה תאגיד שבו הכיר שר הבריאות ככזו, וכן מפרטים את התנאים להכרה כאמור.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ”ד- 1994