מהו “ציוד רפואי”

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח “ציוד רפואי” מפנה התוספת לצו לחוק ציוד רפואי.

בחוק זה המונח “ציוד רפואי”הוגדר כדלקמן:

“ציוד רפואי” – כל אחד מהמפורטים להלן, ולמעט תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א- 1981-

(1) מכשיר המשמש לטיפול רפואי, וכן מכשיר או תוכנת מחשב הנדרשים להפעלת מכשיר כאמור; לעניין זה, “מכשיר” – לרבותאבזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי;

(2) עדשות מגע

(3) מכשיר חשמלי הפולט קרינה מייננת המשמש לטיפול קוסמטי;

חוק ציוד רפואי, התשע”ב – 2012- להגדרת ציוד רפואי

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א- 1981– להגדרת תכשיר