מהו “טיפול במזון”

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח “טיפול במזון” מפנה התוספת לצו לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון). הגדרה זהה קיימת במפרט האחיד לפריט 4.7ב ( מרכול ללא טיפול במזון)- בפרק משרד הבריאות.

 האמורות המונח “טיפול במזון”  מוגדר דלקמן– “חיתוך, פריסה, פירוק, טחינה, ערבוב, תיבול, הפשרה, אפייה, חימום, סחיטה, שטיפה, אריזה מחדש או כל פעולה אחרת המשנה את המצב הפיזי או הכימי של המזון”.

המונח “מזון” מוגדר בפקודת בריאות הציבור (מזון) ושם נכתב- “מזון” –  כל מצרך, זולת סמים או מים, המשמש מזון או משקה לאדם, וכל מצרך שבדרך כלל נותנים אותו במזון אדם או משתמשים בו להרכבתו או להכנתו, לרבות חמרים נותני טעם ותבלינים.

בחוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), המחליף את הפקודה (על פי תנאי כניסתו לתוקף) הגדרת המונח מזון קצת שונה והינה כדלקמן-

“מזון” – כל חומר, מעובד, מעובד למחצה או שאינו מעובד, המיועד לצריכת אדם בבליעה, לעיסה או שתייה, או כל חומר שנעשה בו שימוש בתהליך ייצור, הכנה או עיבוד של מזון, לרבות גומי לעיסה, משקאות ומי שתייה כהגדרתם בסעיף 52א לפקודת בריאות העם, 1940, ולמעט –

(1)   תמרוק תכשיר או סמי מרפא, כהגדרתם בפקודת הרוקחים;

(2)   מוצרי טבק כהגדרתם בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ”ג-1983;

(3)   מכשיר המשמש לטיפול רפואי, כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה “ציוד רפואי” בחוק ציוד רפואי, התשע”ב-2012;

(4)   סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל”ג-1973, וחומר אסור בהפצה כמשמעותו בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע”ג-2013, ובכלל זה כאשר נעשה שימוש בסם המסוכן או בחומר האסור בהפצה בתהליך הייצור של מזון אחר]

הגדרות המונחים בחוק החדש-

הגדרת “מי שתיה”–  מים המיועדים לשתיה ולבישול מזון, ובתעשיית מזון – מים המיועדים להיכנס להרכב המזון או הבאים במגע, או העלולים לבוא במגע, עם חומר מהחמרים שמהם מורכב המזון

הגדרת  “מוצרי טבק” – טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, להרחה, ללעיסה או למציצה לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות, טבק לנרגילה וטבק למקטרת

הגדרת “מכשיר המשמש לטיפול רפואי”– ( כחלק מהגדרת ציוד רפואי) מכשיר המשמש לטיפול רפואי, וכן מכשיר או תוכנת מחשב הנדרשים להפעלת מכשיר כאמור; לעניין זה, “מכשיר” – לרבות אבזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי;

הגדרת “סם מסוכן” – חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו, וכן כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם. ( התוספת הראשונה מונה שורה ארוכה של חומרים ולכן אינה מפורטת כאן)

הגדרת חומר אסור בהפצה– חומר שהוכרז עליו, על ידי המנהל (מנכ”ל משרד הבריאות או מי שהמנכ”ל הסמיכו לכך), כאסור להפצה בהיותו חומר מסכן (“חומר מסכן” – חומר שנועד לשימושו של אדם, בדרך של אכילה, שתייה, לעיסה, הזרקה, החדרה, עישון או הרחבה, ושקיים יסוד סביר להניח כי השימוש בו עלול להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור, בביטחונו או בבריאותו, בדרך הדומה לפגיעה הנגרמת כתוצאה מהשימוש בסם מסוכן;

           “חומר” – לרבות תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר ומלחיהם;)

חקיקה

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס”ט- 2009– להגדרת טיפול במזון

פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמ”ג- 1983– להגדרת מזון

חוק הגנה על בריאות הציבור ( מזון) תשע”ו- 2015– להגדרת מזון

פקודת בריאות העם, 1940– להגדרת מי שתיה

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א- 1981– להגדרת תמרוק, תכשיר או סם מרפא

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, תשמ”ג- 1983– להגדרת מוצרי טבק

חוק ציוד רפואי, תשע”ב- 2012- להגדרת מכשיר המשמש לטיפול רפואי

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] תשל”ג- 1973– להגדרת סם מסוכן, להגדרת “מנהל”

חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, תשע”ג- 2013- להגדרת חומר אסור בהפצה.