מהו “בית חולים”

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת בית חולים– המבא  לתוספת לצו רישוי עסקים מפנה לפקודת בריאות העם.

סעיף 24 (ב) לפקודת בריאות העם קובע-  “בית חולים” – כל בית חולים, מבראה בית מרפא וכל בנין המשמש, או מכוון לשמש, לקבל אנשים הסובלים מכל חולי, פצע, ליקוי גופני או רוחני ולקבלת נשים יולדות, כדי לטפל באנשים טיפול רפואי, בין שניתן או הובטח ובין שלא ניתן או הובטח שכר או תשלום ע”י כל אדם שנתקבל שם כנ”ל.

כן נדרש כי אותו מוסד יירשם לפי האמור בסעיף 25 לפקודה- שם נקבע- “(א)- לא יפתח אדם מוסד רפואי, לא יפעילו ולא ינהלו, אלא אם כן נרשם בידי המנהל בהתאם להוראות פקודה זו והתקנות לפיה. היה המוסד הרפואי בית חולים, יכלול הרישום את פירוט ענפי הרפואה שבהם מורשה בית החולים לעסוק, ואת פירוט היחידות המקצועיות המורשות לפעול בו.”

תנאי הרישום ומיהו “המנהל” , מפורטים באותה פקודה.

יצויין כי ניהול בית חולים אינו טעון רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים. כך גם בית מרקחת, מעבדה רפואית וחדר מתים הפועלים בבית חולים.

פקודת בריאות העם, 1940