מכירת גריל בשר בפיתה ממשאית ניידת

האם ניתן למכור גריל בשר בפיתה וסלטים ממשאית ניידת?

מכירת מזון ממשאית ניידת נכללת בקטגוריה של “רוכלות מזון”.

בסעיף 2א לחוק רישוי עסקים מצויה הגדרת “רוכלות”- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור שלא בתוך מבנה של קבע.

ההנחיות לרוכלות מזון נקבעו בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון).

הן הכנת בשר בגריל (מזון רגיש שאינו מוכן לאכילה)  והן סלטים שאינם ארוזים מראש נכללים בהגדרת “מזון רגיש” על פי אותן תקנות ולכן, על פי תקנה 6 זהו מזון אסור ברוכלות.*

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס”ט- 2009

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968 סעיף 2א

  • יצויין כי התקנות אוסרות מכירה כאמור, בתנאים שיפורסמו על ידי משרד הבריאות באתר האינטרנט של המשרד.