סמכות עירייה להגביל עיסוק ברוכלות

האם עירייה רשאית לסרב לתת רישיון עסק לרוכלות בכלל, או באזורים מסוימים ברחבי העיר?

“רוכלות”- חוק רישוי עסקים מגדיר רוכלות כעיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור שלא בתוך מבנה של קבע.

סעיף 2א לחוק רישוי עסקים קובע כי רשות רישוי רשאית לאסור רוכלות באזורים מסוימים, להגביל את מספר רישיונות הרוכלות באזורים מסוימים, או לאסור סוגים מסוימים של רוכלות.

המטרות לשמן מותר לרשות להחליט על איסורים אלו הן- מניעת פגיעה בפרנסתם של רוכלים ובעלי עסקים אחרים, או מתוך התחשבות בצרכי הסדר הציבורי.

בפסק דין נגד הזרם קבע בית המשפט כי לרשות יש סמכות להטיל הגבלות על רוכלות בכפוף למטרות האמורות לעיל, אך אין כל הוראה בחוק המאפשרת לעיריה לאסור לחלוטין כל רוכלות חדשה שהיא, והחלטה כזו מנוגדת לכללי המשפט המנהלי ואינה חוקית.

על מנת שהחלטת הגבלת רוכלות  תהיה תקפה, על הרשות לפרסמה כחוק עזר ברשומות, או לפרסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחומה, וזאת לאחר התייעצות עם מפקד משטרת המחוז. כל עוד לא התקבלה כל השגה על הפרסום- רשות הרישוי רשאית להתנהל על פי אותה מדיניות שפורסמה כאמור.

ראה גם –
עמידה בהוראות חוק עזר עירוני- כתנאי ברישיון
דוגמת הסדרי רוכלות – עיריית אשקלון, יולי 2019

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968 סעיף 2א

עתמ (ת”א) 38893-08-14 נגד הזרם בע”מ נ. מנהל אגף רישוי עסקים עיריית תל אביב ואח’ (16.11.16) [פורסם בנבו]