מרכולים ועסקים המצויים בתוכם (טיפול במזון)

במרכול חדש שנפתח בעיר מבקשים לפתוח גם מעדניה המוכרת סלטים בתפזורת, נקניקים וסוגי בשר משומר הנפרס לעיני הלקוח, גבינות הנפרסות במקום ונארזות בקופסאות פלסטיק שקופות. כך גם מבקשים לפתוח מחלקת דברי מאפה המגיעים מוכנים וקפואים למרכול ונאפים במקום ואטליז.

המרכול מבקש גם לבצע משלוחים הביתה על פי הזמנה בטלפון או באינטרנט.

השואל מבקש לדעת כיצד ניתן לקבל אישור משרד הבריאות לעסק זה.

פריט הרישוי העיקרי הרלוונטי הוא- 4.7 ד הקובע חובת רישוי למקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון.

להגדרת “טיפול במזון”  ראה- מהו “טיפול במזון”

טיפול במזון במרכולים

מרכולים לא נכללו במפרט האחיד, אך ביוני 2012 פורסמו הנחיות משרד הבריאות ביחס לתנאי תברואה נאותים למרכולים.

הגדרת המונח טיפול במזון בהנחיות אלו מצומצמת במעט מההגדרה בתקנות האמורה לעיל- ואנו סבורים כי לשם פרשנות המונח “טיפול במזון”-  יהיה נכון וזהיר יותר להתייחס להגדרה האמורה בתקנות.

לאור הגדרת המונח טיפול במזון, הרי שלמעט איטליז ומשלוח מזון, כל העיסוקים המנויים בשאלה יכללו בהוראות ההנחיות האמורות.

אטליז

לאיטליז יש להוציא רישיון על פי פריט 4.7.ג. יש לשים לב כי ביחס לניהול איטליז נדרש, מעבר לאישור משרד הבריאות גם אישור משרד החקלאות. וכי תוקף הרישיון הינו לשנה בלבד.

משלוחי מזון

עיסוק זה נכלל בפריט 4.7.ד, ולכן לא נדרש עבורו רישיון עסק נפרד.

חקיקה-

פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמ”ג- 1983– הגדרות

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס”ט- 2009–  הגדרות

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג- 2013– פריטים 4.7 ג, 4.7 ד

הנחיות משרד הבריאות בנושא “תנאי תברואה נאותים למרכולים” 2011