הוספת גורם רישוי על ידי הרשות

לרשות הרישוי יש סמכות להעביר כל בקשה לרישיון עסק לכל אחד מגורמי הרישוי המנויים בסעיף 1(ב) לחוק רישוי עסקים (איכות הסביבה, משטרה, רשות הכבאות, שר הרווחה והעניינים והחברתיים, שר החקאלות, שר הבריאות), ככל שהדברים נוגעים לקיום איזו ממטרות החוק המנויות בסעיף 1(א) לחוק. סמכות זו קיימת ביחס לכלל גורמי הרישוי ולא רק לאלו אשר הסכמתם נדרשת על פי צו רישוי עסקים בהתייחס לפריט הרישוי לגביו מתבקש הרישיון.

עודכן ביום 5.3.19
המאמר נכתב בשיתוף עם עו”ד שושי יוסקוביץ’

במקרה שהובא בפנינו, מסעדה בשטח של 400 מ”ר הגישה בקשה לרישיון עסק. לאחר עריכת ביקורות במקום, היחידה לאיכות הסביבה הודיעה על סירוב, מאחר ובמקום אין מערכות טיהור אויר והמקום פועל ללא מיגון אקוסטי מתאים. על פי צו רישוי עסקים, לא נדרש אישור איכות הסביבה  לפריטי הרישוי בגינם התבקש הרישיון ומשרד איכות הסביבה אף איננו  גורם “לידיעה בלבד” [+].

האם הרשות רשאית להעביר את הבקשה לגורמי רישוי נוספים על אלו המצויינים בצו?

סעיף 6 (ד) לתקנות רישוי עסקים מתיר לרשות הרישוי להעביר בקשה לרישיון עסק לאישור גורמים נוספים שאינם מנויים בצו רישוי עסקים, אם לדעתה מתן הרישיון טעון בדיקה של גורמים נוספים, וזאת כדי להבטיח קיום מטרה מהמטרות הקבועות בסעיף 1(א) לחוק רישוי עסקים.
דהיינו- רשות הרישוי רשאית להפנות בקשות לרישיון עסק לכל אחד מהגורמים המנויים בסעיף 1(ב), כמפורט לעיל, גם אם, על פי האמור בצו רישוי עסקים, הסכמת אותו גורם רישוי אינה נדרשת לשם הוצאת רישיון עסק.

מה דינם של תנאים שביקש גורם רישוי שהסכמתו אינה נדרשת לשם מתן רישיון? מה דינה של התנגדות גורם כאמור למתן רישיון בכלל?

סוגיה זו נדונה בפסק דין אבו כליב. שם ביקש העותר לקבל רישיון עסק למגרש אחסנת מתכת. המשטרה פנתה לעירייה וביקשה כי, כל הבקשות למתן רישיוונות למגרשי אחסנת מתכת יופנו לעיונה ( למרות שאיננה גורם מאשר על פי צו רישוי עסקים), שכן, לפי מידע מודיעיני המצוי בידיה, מגרשים אלו מהווים במקרים רבים מוקד לפעילות פלילית.
המשטרה הביעה התנגדותה למתן רישיון לעותר, והעיריה אכן סרבה להוציא רישיון על בסיס התנגדות זו.
בית המשפט קבע כי העירייה הייתה חייבת להתייחס לעמדת המשטרה. “לו הייתה ההעירייה נמנעת מלהסתמך על עמדת המשטרה, שעה שזו הונחה בפניה, כי אז הייתה פועלת בחוסר סבירות. משהונחה כבר עמדת המשטרה בפני העירייה, מחובתה היה לשקול ולבחון, בין יתר השיקולים, את התנגדות המשטרה”. (ההדגשה במקור). עמדה זו אושרה בערעור, בפסק דינו של בית המשפט העליון. כך גם אימץ בית המשפט את העמדה שהובעה בפסק דין מזרחי מנשה, אשר בו נדון מקרה בו העירייה פנתה מיוזמתה לקבלת עמדת המשטרה לגבי עסק שבוצעה בו בעבר פעילות פלילית, לפיו, בנסיבות הללו, לו העיריה לא פנתה למשטרה כי אז הייתה פועלת בחוסר סבירות.

עוד קבע בית המשפט כי המלצת המשטרה אינה מחייבת את העיריה, ולפיכך בדק בית המשפט את סבירות התנגדות המשטרה.

עוד נקבע כי אין בעצם התנגדות המשטרה, כשלעצמה, (למרות שאינה גורם מאשר לפריט רהרישוי הספציפי) כדי לפגוע בחופש העיסוק באופן בלתי מידתי. כאשר עמדת המשטרה הינה מבוססת וסבירה- אין מדובר בפגיעה בחופש העיסוק.
לעניין סמכויות המשטרה  למניעת מתן רישיון לפי סעיף 8א2 לחוק ( לאחר תיקון 34 ) ראה:  תיקון 34- הרחבת סמכויות המשטרה למניעת מתן רישיון – ס’ 8א2

לסיכום:

  •  רשות רישוי רשאית להעביר בקשה לרישיון עסק לכל אחד מהגופים המצויים ברשימה של גורמי רישוי לפי ס’ 1(ב) לחוק רישוי עסקים, ולקבל התייחסותו לבקשה, גם אם גורם זה אינו רשום כגורם רישוי לאותו פריט רישוי ספציפי נשוא הבקשה.
  • רשות הרישוי גם אמורה להתייחס לבקשות המופנות אליה מגורמי הרישוי להעביר אליהם בקשות מסוימות לקבלת רישיון.
  • שיקול הדעת לקבלת תנאי ודרישות אותו גורם רישוי תהיה בסמכות הרשות המקומית.
  • כך גם, היה ורשות הרישוי תחליט לאמץ את דרישות אותו הגורם- הרי שאילו ייחשבו לדרישות רשות הרישוי עצמה.
  • גורם אחר, שאינו מנוי ברשימה בסעיף 1(ב) לחוק, אינו רשאי להתנגד למתן רישיון, אך הוא רשאי להפנות את תשומת לב רשות הרישוי לכל בעיה הקיימת לדעתו במתן רישיון עסק לאדם ספציפי, וסמכות ההחלטה בעניין היא של רשות הרישוי.

 לעניין משמעות הסימון [+]- לידיעה בלבד- ראה- מה משמעות הסימון [+] בטבלה בצו רישוי עסקים ?

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968 -סעיף 1 (א)4

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס”א- 2000  – סעיף 6 (ד)

פסיקה:
עת”מ 681/08 אבו כליב מוחמד נ. ראש עיריית חיפה ואח’ (10.12.08) [פורסם בנבו] (קיימים כ 11 פסקי דין מאוחרים יותר אשר ציטטו פסק דין זה).
עעמ 10692/08 אבו כליב נ. ראש עיריית חיפה (פורסם בנבו, 1.7.09)
עת”מ (חי’) 4118/07 מזרחי מנשה נ. עיריית חיפה  (28.5.07)[פורסם בנבו]