הקלות באישור שימוש חורג מהיתר לשם קבלת רישיון עסק

הצעת חוק חדשה אשר הונחה על שולחן הכנסת ביום 31.10.16 מאפשרת הקלות משמעויות בקבלת אישור מנהל הנדסה לשם הוצאת רישיון עסק, כאשר מבוקש שימוש חורג מהיתר למטרת עסק.

אחד החסמים המשמעותיים ביותר כיום להוצאת רישיון עסק הינו הדרישה לעמידה בדרישות חוק התכנון והבניה, ( 26% מהסירובים), כאשר כל חריגה ולו הקלה ביותר, מביאה לתוצאה של סירוב הרשות למתן אישור לניהול אותו העסק.

כיום,  בעל עסק נדרש לקבל היתר לשימוש חורג מהיתר למטרת עסק, כאשר ההיתר שניתן למבנה אינו למטרה זו, גם אם התוכנית החלה במקום מאפשרת את אותו השימוש ( בכפוף להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר זוטי דברים).

הליך קבלת ההיתר הינו ארוך וסבוך, והצעת החוק האמורה מקלה באופן משמעותי על הליך הרישוי. מוצע שם כי יתקיים הליך מקוצר ( 30 יום) למתן היתר כאמור, וזאת בתנאי שמבקש ההיתר עומד בתנאי הסעיף החדש.

התנאים לקבלת ההיתר מחייבים, שהשימוש המבוקש הותר בתוכנית והוא למטרת עסק; שההיתר הקודם ניתן לאחר יום 1.1.92; ושהעבודות הנדרשות  לשם התאמת המקום לניהול העסק אינן טעונות היתר בניה.

בקיום תנאים אלו תועבר הבקשה לאישור הרשות. אישור הרשות יינתן לאחר שהרשות תאשר, שאכן הבקשה תואמת את התוכניות וההנחיות המרחביות החלות על המגרש. בנוסף, תבחן הרשות אם השימוש המבוקש עלול לפגוע בסביבה, בבריאות הציבור, בבטיחות או עלול להביא לשינוי משמעותי באופי הסביבה.

כאמור- הרשות תיתן את תשובתה לבקשה לשימוש חורג בתוך 30 יום.

בנוסף- אישור של רשות הרישוי יינתן במקום אישור של מכון בקרה ולא יהיה צורך בהיתר נוסף.

הקלות נוספות בתיקון זה הינן שסעיף 151א לחוק התכנון והבניה שלא מאפשר מתן היתר לשימוש חורג ביחידות דיור שאינן למגורים, לא יחול על בקשות העונות לתנאי הסעיף, וכן שלא יוטל היטל השבחה ומתן האישור לא יותנה בתשלום היטל השבחה או בהפקדת ערובות לתשלומו.

ראה תיקון 110 לחוק התו”ב

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר “זוטי דברים”


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il