סמכויות בית המשפט

שאלת סמכות בית המשפט לדון בנושאים שונים הקשורים לרישוי עסקים עולה לדיו מדי פעם. עיקר נשאלות הינן בתחום סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים, אך גם שאלות נוספות עולות לדיון מידי פעם. המאמרים הבאים דנים בשאלות אלו.

בית משפט לעניינים מנהליים

חוק בית משפט לעניינים מנהליים מסמיך את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים לדון בעניינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשו בעניינים המנויים בתוספת לחוק. סעיף 7 לתוספת הראשונה לחוק מסמיך את בית המשפט לעניינים מנהליים לדון  ב"רישוי עסקים – עניני מתן רשיון או ביטול רשיון, היתר זמני, היתר מזורז או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, וכן צו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין, תשל"ז-1977."

מאמרים
רישוי עסקים ביהודה והשומרון- החוק וסמכות השיפוט

סמכות להארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס' 16 לחוק

סעיף 16 לחוק רישוי עסקים קובע כי לבית המשפט הסמכות, בנוסף לכל עונש שיטיל על הנאשם בביצוע עבירה על חוק רישוי עסקים, לצוות על סגירת העסק. שאלת סמכות בית המשפט להאריך את מועד הכניסה לתוקף של צו סגירה שניתן מכח סעיף 16 לחוק רישוי עסקים נדונה במספר מאמרים.

מאמרים
שיקולי בית המשפט בקביעת המועד לסגירת עסק- ס' 16
סמכות להארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס' 16 לחוק רישוי עסקים
הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס' 16 לחוק רישוי עסקים (2)
הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס' 16 לחוק רישוי עסקים (3)

הסמכות לדון בצו סגירה לפי סעיף 78 לפקודת המשטרה

סעיף 78 לפקודת המשטרה דן בסמכות המשטרה לסגור עסק שמוכר משקאות אלכוהוליים ללא רישיון כאשר יש חשש לשלום הציבור. שאלת סמכות בית המשפט לדון בעתירה כנגד הוצאת צו כזה עלתה לדיון.

מאמרים
הסמכות לדון בבקשה לביטול צו סגירה שהוצא לפי סעיף 78(א) לפקודת המשטרה

הסמכות לדון בעבירות רישוי עסקים בהעדר הנאשם

חוק רישוי עסקים הינו חוק פלילי ובמספר מקרים עלתה לדיון שאלת הדיון בעבירות אלו בהיעדר הנאשם.

מאמרים
דיון בהעדר הנאשם בעבירות רישוי עסקים

תביעה

חובת החקירה וזכות הטיעון בטרם הגשת כתב אישום

מספר פסקי דין דנו בזכות הטיעון של הנאשם ובחובת הרשות לבקיים הליך של חקירת הנאשם בטרם יוגש נגדו כתב אישום,

מאמרים
הנחיות בעניין מתן זכות טיעון לחשוד לפני הגשת כתב אישום
חובת חקירת הנאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים
מינוי תובעים

בדרך כלל מינוי תובע בעבירות רישוי עסקים יהיה בסמכות היועץ המשפטי לממשלה, אך גם למועצת עיר נתונה סמכות כזו.

מאמרים- 
מי רשאי למנות תובע בעבירות לפי חוק רישוי עסקים

טענות הגנה

העבירה על חוק רישוי עסקים הינה עבירה מסוג "אחריות קפידה". דהיינו לא נדרש קיום יסוד נפשי על מנת שבית המשפט ירשיע את מנהל העסק בעבירה זו,לפיכך רובן שך טענות ההגנה במשפטי רישוי עסקים הינן מסוג טענות "ההגנה מן הצדק".

מאמרים
הגנה מן המדק מהי
אכיפה בררנית ברישוי עסקים
מדיניות הגברת אכיפה
חובת חקירת הנאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים
הנחיות בעניין מתן זכות טיעון לחשוד בטרם הגשת כתב אישום