משרד הפנים

משרד הפנים הוא המשרד הממונה על תחום רישוי העסקים.
אגף רישוי עסקים במשרד הפנים יהיה גם "רשות הרישוי" לכל העסקים המצויים מחוץ לתחומה של רשות מקומית.
קישור לאתר האגף – אתר אגף רישוי עסקים במשרד הפנים

רשות רישוי

רשות הרישוי היא הגוף ברשות המקומית אשר אליו תוגש הבקשה לרישיון עסק, היא הגורם  נותן הרישיון או המסרב לתיתו ולה מוקנות סמכויות ואחריות האכיפה. (כמו גם לגורמים מאשרים שונים).

מאמרים
מענה בכתב של הרשות לשאלה אם עסק טעון רישיון
עמידה בהוראות חוק עזר עירוני- כתנאי ברישיון
אישור הנדסה – ריבוי עסקים בעסק אחד
רישיון על פי חיקוק אחר- סמכות שלא לתת רישיון עסק בהיעדרו
הוספת גורם רישוי על ידי הרשות
חובת קיום שימוע בטרם ביטול רישיון עסק
הנחיות בעניין מתן זכות טיעון לחשוד לפני הגשת כתב אישום

הרשות הארצית לכבאות והצלה

הרשות הארצית לכבאת והצלה הינה אחד הגורמים המאשרים, אשר אישורם נדרש לשם קבלת רישיון עסק. עד ראשית שנת 2017 נדרש אישור כיבוי אש לכל העסקים. עם תיקון צו רישוי עסקים- הקלה הרשות באופן משמעותי את הליך קבלת הרישיון, וכיום ניתן לקבל אישור כיבוי אש על סמך הגשת תצהיר ביחס לחלק נכבד מהעסקים.

קישורים לאתר הרשות- איתור דרישות כבאות לרישוי עסקיםדרישות לרישוי עסקים , רישוי עסקים במסלול תצהיר

מאמרים- 
עסק ברישיון לצמיתות שאינו עומד בדרישות כיבוי אש
כיצד ניתן לערער על סירוב או תנאים של רשות הכיבוי
סמכות הוצאת צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים

משטרת ישראל

אישור משטרה נדרש לשם קבלת רישיון בחלק גדול מהעסקים טעוני הרישוי. כך גם מוקנות למשטרה סמכויות אכיפה נרחבות גם על פי חוקים נוספים.

קישור לאתר המשטרה- משטרת ישראל – רישוי עסקים

מאמרים
הסמכות לדון בבקשה לביטול צו סגירה שהוצא לפי סעיף 78(א) לפקודת המשטרה
סמכות הוצאת צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים
סעיף 23(א) – סגירה מנהלית של עסק המוכר משקאות משכרים
הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18
הנחיית משטרה בנוגע לבריכות שחיה(2017)- פריט 7.4א
דרישות משטרה לבריכות שחיה – פריט 7.4א
אחריות משטרה בנזיקין הנובעת מחובות פיקוח ואכיפה ברישוי עסקים
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים – קיום דרישות המשטרה

משרד הבריאות

אישור משרד הבריאאות נדרש לשם קבלת רישיון עסקים בעסקים שונים ובעיקר בכול הקשור לעיסקי מזון, אתרי רחצה, מי שתיה ועוד.

קישור לאתר משרד הבריאות- משרד הבריאות – רישוי עסקים

מאמרים
הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקות אטליז במרכול
חוק ההגנה על בריאות הציבור – הארכת תוקף רישיון יצרן

הגנת הסביבה

קישור לאתר משרד הגנת הסביבה- המשרד להגנת הסביבה- רישוי עסקים

מאמרים
סמכות הוצאת צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים
הרחבת סמכויות מקומיות למתן אישור "איכות הסביבה"

משרד העבודה והרווחה – משרד הכלכלה והתעשייה

עיקר הנושאים בהם נדרש אישור משרד זה הינם בנושאי בטיחות

קישור לאתר המשרד- אתר משרד הכלכלה והתעשייה – רישוי עסקים

משרד החקלאות
אישור משרד החקלאות לרישיון עסק יידרש בעיקר לעסקים בתחום בעלי החיים.

קישו לאתר המשרד – משרד החקלאות ופיתוח הכפר- רישוי עסקים