בכול מקרה של הבדל בין נוסח צו זה לבין נוסח הצו כפי שפורסם ברשומות- יקבע הנוסח כפי שפורסם ברשומות
בצד הפריטים לגביהם פורסם מפרט אחיד נרשם- *מא*
בצד הפריטים החדשים- אשר תוקף הרישיון יחול לפי הצו החדש נרשם- *חדש* ( תוקף תקופת הרישיון לגבי כל יתר הפריטים יהיה על פי תקנות רישוי עסקים משנת 2000. 
 (ראה- תוקפם של רישיונות)

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג-2013 (כולל תיקון 2017)*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 7א ו-8 לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה, שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות, ובהסכמת כל אחד מאלה לפי סעיפים 6א(א), 6א1(א) ו-7ג1(ג) לחוק, אני מצווה לאמור:

עסקים טעוני רישוי 1. העסקים המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי.
מטרות הרישוי 2. (א) העסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב’ בתוספת, שמספרם הסידורי כמפורט בטור א’ לצידו, סומנו בטור ג’ ב- “+” לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם, לפי הענין, כמפורט בסעיף 1(א)(1) עד (5) ו- (7) לחוק.
(ב) היה עסק כאמור בסעיף קטן (א) טעון רישוי ללא אישור, כאמור בסעיף 6א לחוק, יבוא הסימון “+”  בעמודה הישימה, לפי הענין, שבטור ג’ בתוספת, בסוגריים רבועים.
(ג) עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה.
 תיקון התשע”ז 2א. (1) היה עסק כאמור בסעיף 2(א)עסק שרשות הרישוי תראה אותו כמאושר על יסוד תצהיר מאומת כדין, כאמור בסעיף 6(ג) לחוק, יבוא הסימון “ת'” בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג’ בתוספת, ואם צוינו ליד הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.
  (2) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול לעניין מטרת הרישוי של קיום הדינים הנוגעים לכבאות שבעמודה 7 בטור ג’ בתוספת, אםמתקיים בעסק או בחלק ממנו אחד מאלה:

(1)      הוא נמצא מתחת לקרקע;

(2)     הוא נמצא בקניון כהגדרתו בתוספת;

(3)     הוא נמצא במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2,000 מ”ר;

(4)     הוא נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים, אלא אם כן מתקיימים בעסק כל אלה:
(א)  הוא נמצא בקומת הכניסה של המבנה;
(ב)  שטחו המבונה אינו עולה על 300 מ”ר;
(ג)  הוא אינו מכבסה.

היתר מזורז 3. לעסקים טעוני רישוי מן המפורטים בטור ב’ בתוספת שסומנו בטור ד’ לצדו, תיתן רשות הרישוי היתר לעסוק בהם בהליך מזורז לפי סעיף 6א1 לחוק.
פרסום מפרט אחיד 4. נותני האישור יפרסמו מפרט אחיד של המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמם לגבי סוגי עסקים המפורטים בתוספת לפי סעיף 7ג1 לחוק.
אי פרסום מפרט אחיד או פרסום מפרט אחיד חלקי 5. על אף האמור בסעיף 4, לגבי עסק טעון רישוי כמפורט בטור ב’ בתוספת, רשאי נותן אישור מטעם השר, שבהתייעצות עמו נעשתה קביעתו כעסק טעון רישוי להבטחת מטרה מן המפורטות בעמודות 1 עד 5 , לפי העניין, בטור ג’ שבתוספת, אשר מספרה הסידורי צוין בטור ה’ לצדו, שלא לפרסם מפרט אחיד, או לפרסם מפרט אחיד חלקי, אם מופיעה המילה “חלקי” לצד המספר הסידורי האמור.
תוקף רישיון 6. בכפוף לתקנות 20 ו-21 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס”א-2000 (להלן – תקנות הוראות כלליות), תוקף רישיון לעסק טעון רישוי כמפורט בטור ב’ בתוספת יהיה למשך מספר שנים כמפורט בטור ו’ לצדו, ולגבי רישיון לשנה אחת עד המועד שנקבע בטור ו’ האמור, אם נקבע.
עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר 7. לא יינתן רישיון לעסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב’ בתוספת, אם נקבעה להם חובת רישוי בחיקוק כמפורט בטור ז’ בתוספת, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק כאמור.
ביטול 8. בטלים –
  (1) צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ”ה-1995;
(2) צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), התשל”ד-1974.
תחילה ותחולה

תיקון                     התשע”ד

9. (א)         תחילתו של צו זה ביום ב’ בכסלו התשע”ד (5 בנובמבר 2013) (להלן- יום
התחילה).(ב)         על אף האמור בסעיף קטן (א)-(1) תחילתו של סעיף 3 ביום ט’ בטבת התשע”ה (31 בדצמבר 2014) והוא יחול
על סוגי עסקים שמפורסם לגביהם מפרט אחיד;(2) סעיף 6 יחול על סוגי עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד ועל סוגי
עסקים שלא היו טעוני רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),
התשנ”ה-1995 (להלן- הצו הקודם).
הוראת מעבר

תיקון התשע”ד

10. (א) בכפוף לתקנה 20 לתקנות הוראות כלליות, נתקצר תוקף רישיון לפי צו זה, הוא יפקע ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה בה פורסם המפרט האחיד לאותו סוג עסק; רשות הרישוי תודיע לבעל הרישיון בתוך 3 חודשים מפרסום המפרט האחיד על מועד פקיעת הרישיון ועל כך שחידושו יהיה לפי פרק ח’ לתקנות הוראות כלליות.
תיקון התשע”ד (ב) נתארך תוקף רישיון לפי צו זה, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו ממועד פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק ואילך.
תיקון התשע”ד (ג) בעל עסק שהפך לטעון רישוי לפי צו זה, יגיש בקשה לרישיון עסק או היתר זמני בתוך 180 ימים מיום התחילה, ויראו אותו כמי שיש לו היתר זמני עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה.
  (ד) שונה המספר הסידורי של עסק טעון רישוי לפי צו זה, כמפורט בטור א’ בתוספת, יראו בעל רישיון או היתר זמני של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון או היתר לעסק לפי המספר הסידורי כמפורט בטור א’ בתוספת, עד תום תקופת הרישיון או ההיתר או עד קבלת רישיון לפי סעיף קטן (א).
תיקון התשע”ד (ה) על סוגי עסקים שלא חל עליהם סעיף 6 יחולו ההוראות שלהלן:

(1) תוקף רישיונם יהיה כאמור בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס”א-2000, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשע”ג-2012;

(2) על אף האמור בסעיף קטן (ד), אם שונה מספרו הסידורי של סוג עסק יראו בעל רישיון של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון לעסק לפי המספר הסידורי שנקבע לו בצו הקודם רק לעניין תוקף הרישיון כאמור בפסקה (1).


תוספת
(סעיפים 1 עד 7)

בתוספת זו –
“בית חולים”– כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – פקודת בריאות העם), והרשום לפי סעיף 25 לפקודה האמורה;
“בית מרקחת”– כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א-1981 (להלן – פקודת הרוקחים), למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים;
“גז”– כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ”ט-1989 (להלן – חוק הגז);
“טיפול במזון”– כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס”ט-2009;
“מ”ר” – לעניין עמודה 7 שבטור ג’ – שטח מבונה במטר מרובע אלא אם כן אמר אחרת; ( תיקון תשע”ז)
“סגירת חורף” – סגירת חלל פתוח מ- 3 צדדים לפחות באופן זמי או קבוע; (תיקון תשע”ז)
“ציוד רפואי”– כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע”ב-2012;
“קופת חולים”– כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994;
“קניון” – מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ”ר לפחות;
“תמרוק”– כהגדרתו בסעיף 55ז לפקודת הרוקחים, לרבות חומר גלם לייצור תמרוק.

 

טור א’

 

מס’ סד’

טור ב’

 

תיאור העסק טעון הרישוי

טור ג’

מטרות הרישוי

טור ד’

 

היתר מזורז

טור ה’

 

אי פרסום מפרט אחיד או מפרט אחיד חלקי

(לפי המספר הסידורי של המטרות בטור ג’)

טור ו’

 

תוקף רישיון (בשנים)

טור ז’

 

חיקוק אחר

1 2 3 4 5 7
הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים  קיום הדינים הנוגעים לכבאות
  קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה 
1.1 בית מרקחת *מא* + + +
ת’  – עד 200 מ”ר
5
   1.2      תמרוקים
1.2 א ייצורם + [+] + +
ת’ עד 500 מ”ר
1 5
1.2 ב אחסונם – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור,*חדש* ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום + +
ת’ עד 200 מ”ר
5
  1.3      תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי
1.3 א ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי + + [+] + +
ת’ עד 500 מ”ר
1 5
1.3 ב אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום + + +
ת’ עד 200 מ”ר
5
1.3 ג מכירתם או חלוקתם + + +
ת’ עד 300 מ”ר
5
1.3 ד הרכבת ציוד רפואי + +
ת’ עד 500 מ”ר
5

 

וכן ראה“יחידות אירוח וצימרים”:

וכן ראה: “יחידות אירוח וצימרים”

טור א’

 

מס’ סד’

טור ב’

 

תיאור העסק טעון הרישוי

טור ג’

מטרות הרישוי

טור ד’

 

היתר מזורז

טור ה’

 

אי פרסום מפרט אחיד או מפרט אחיד חלקי

(לפי המספר הסידורי של המטרות בטור ג’)

טור ו’

 

תוקף רישיון (בשנים)

טור ז’

 

חיקוק אחר

1 2 3 4 5 7
המשרד להגנת הסביבה משטרת ישראל משרד הכלכלה משרד החקלאות ופיתוח הכפר משרד הבריאות כבאות
  1.4         טיפולים לא רפואיים בגוף האדם
1.4 א טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף *חדש* [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
+ 5
1.4 ב מספרה [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
+ 5
1.4 ג כתובות קעקע – מקום לעשייתן + +
ת’ עד 300 מ”ר
5
1.4 ו ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים + +
ת’ עד 300 מ”ר
    5
  1.5         מעבדות לא רפואיות
1.5 א מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6 + [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
  5
1.5 ב מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי + [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
  5
1.5 ג מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שפכים *חדש* + +
ת’ עד 300 מ”ר
  5
1.6 מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל”ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים + +
ת’ עד 300 מ”ר
  5
1.7 מעבדת שיניים [+] [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
    15
1.8 חדר מתים למעט בבית חולים [+] +
ת’
+   15
  קבוצה 2 – דלק ואנרגיה
  2.1         גז
2.1 א מילוי מכלים ומכליות [+] + + + 2 (חלקי) 15 חוק הגז
2.1 ב אחסונו, למעט במתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז [+] + +  

 

+

2 (חלקי) 15 חוק הגז , חוק משק הגז הטבעי, התשס”ב – 2002 (להלן – חוק הגז הטבעי)
2.1 ג מכירתו, חלוקתו + +
ת’ עד 300 מ”ר
  10 חוק הגז, חוק שירותי הובלה, התשנ”ז – 1997(להלן – חוק שירותי הובלה)
2.1 ד שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו + +
ת’
  10 חוק הגזחוק הגז הטבעי, חוק שירותי הובלה
2.1 ה תיקון מכלים *מא* + + +
ת’ עד 50 מ”ר
15 חוק הגז
2.1 ו חניון למכליות + + 2 (חלקי) 10 חוק הגז, תקנות התעבורה, התשכ”א – 1961 (להלן – תקנות התעבורה)
2.1 ז תחנת תדלוק בגז *חדש* [+] + + + 5 חוק הגז
  2.2   דלק לסוגיו
2.2 א תחנת דלק ותדלוק *מא* + + + [+] + 5
2.2 ב בית זיקוק + + + [+] + 1,
2 (חלקי)
10
2.2 ג שינועו בצנרת + + + 2 (חלקי) 10
2.2 ד אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל”ז- 1976 + + + [+] + 2 (חלקי) 10
2.2 ה מסופי דלק + + + [+] + 2 (חלקי) 10
2.2 ז חניון למכליות דלק + + 2 (חלקי) 10 תקנות התעבורה
2.2 ח שינועו במכליות [+] + + 10 חוק שירותי הובלה
2.3 פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון +   +     + 1 10
2.4 תחנת כוח +  + + [+] +
ת’ עד 500 מ”ר
1,

2 (חלקי)

15
  קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה *מא* + + [+] +
ת’ עד 500 מ”ר
10

 

,תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ”ד – 1964 , תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש”ך – 1960
  3.2   בעלי חיים, לרבות ימיים
3.2 א בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם + + +
ת’
10
3.2 ב הצגתם + +
ת’ עד 500 מ”ר
15 תקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות), התשכ”ט – 1969
3.2 ג חניטתם

 

+ +
ת’ עד 500 מ”ר
15
3.2 ד הפקת זירמה, הזרעה מלאכותית, העברה והשתלת עוברים בצאן ובבקר *חדש*  + +
ת’
15 לגבי צאן – תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), תשנ”ט – 1998
3.2 ה מתן שירותי חיטוי, טילוף, הסרת קרניים, הדברת טפילים חיצוניים, גז *חדש* + +
ת’
15  

 

3.2 ו מספרה

 

+ +
ת’ עד 300 מ”ר
+ 15
3.2 ז הובלתם + 15 תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), תשמ”ב – 1982
3.2 ח עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם + + +
ת’
10 תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ”א – 1981(להלן – תקנות משקי עופות), תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפול הפצה, רבייה, וגידול של עופות), התשמ”א – 1981
  3.3   הדברה
3.3 א הדברה תברואתית [+] + 15  
3.3 ב הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוים + + + 10
  3.4   חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי
3.4 א ייצורם, אריזתם, אחסונם + + + + 1 10
3.4 ג מכירתם *מא* [+] + 10 תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ”ב-1982
  3.5   מזון לבעלי חיים
3.5 א ייצורו, עיבודו + + + +
ת’ עד 500 מ”ר
1 10
3.5 ב אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו + +
ת’ עד 300 מ”ר
+ 15 לעניין הובלה- חוק שירותי הובלה
  3.6   פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה “פסדים“- כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ”א-1981 (להלן – תקנות הפסדים)
3.6 א איסופם, הובלתם + 10  תקנות הפסדים
3.6 ב עיבודם + + +
ת’ עד 500 מ”ר
1 5  תקנות הפסדים
3.6 ג מכירתם + +
ת’ עד 300 מ”ר
5  תקנות הפסדים
  3.7   תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות
3.7 א ייצורם + + +
ת’ עד 500 מ”ר
1 5
3.7 ב אחסונם [+] +
ת’ עד 200 מ”ר
10
3.7 ג מכירתם או חלוקתם (למעט בתי מרקחת) [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
15 תקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואוגרניסמים, תרכיבים ומעבירים), התשל”ה – 1975תקנות הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינריים), התשמ”ט- 1989
  קבוצה 4 – מזון
  4.1   ביצים
4.1 א ריכוזן, מיונן ואחסונן + + +
ת’ עד 500 מ”ר
3 תקנות רישוי עסקים ( תחנת מיון לביצי מאכל), התשנ”ה – 1994,
תקנות משקי עופות
4.1 ב עיבודן + +
ת’ עד 500 מ”ר
3
4.1 ג מדגרה [+] + +
ת’
10 תקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות), תשכ”ז – 1967
4.1 ד הובלתן + + 10 חוק שירותי הובלה
  4.2   בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6
4.2 א בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום *מא* + + ת’ עד 60 מ”ר לרבות סגירת חורף 3
4.2 ב מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום + [+] +
ת’ – מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 300 מ”ר לרבות סגירת חורף
3
4.2 ג הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון *חדש* ולמעט  הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה + +
ת’ עד 500 מ”ר
3
  4.3   בית קירור
4.3 א לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם [+] + + +
ת’ עד 200 מ”ר
3 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ”א – 1960 (להלן – צו סחר)
4.3 ב למזון אחר ומרכיביו [+] + +
ת’ עד 200 מ”ר
3 צו סחר
  4.4   בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם
4.4 א איסופם + + 10
4.4 ב פירוקם, עיבודם, גירומם -ביכולת ייצור  העולה על 5 טונות ליום + [+] + + +
ת’ עד 500 מ”ר
5
4.4 ד אריזתם + + +
ת’ עד 500 מ”ר
10
4.4 ה אחסונם + + +
ת’ עד 200 מ”ר
10
4.4 ז פירוקם, עיבודם, גירומם – ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום  [+] [+] + + +
ת’ עד 500 מ”ר
5
  4.5   חלב גולמי
4.5 ב הובלתו + 3 תקנות התעבורה
  4.6   מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.6 א ייצורו, עיבודו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום
ייצורו, עיבודו – מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום
+ [+] + +
ת’ עד 500 מ”ר
1, 5 10  צו סחר
4.6 ב אריזתו + +
ת’ עד 500 מ”ר
10  צו סחר
4.6 ג אחסונו + +
ת’ עד 200 מ”ר
10  צו סחר
4.6 ד הובלתו, הפצתו או חלוקתו + 10 חוק שירותי הובלה
4.6 ה הסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל”ב-1972 + +
ת’ עד 500 מ”ר
1  צו סחר
4.6 ו ייצורו, עיבודו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום;
ייצורו, עיבודו – מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום
[+] + +
ת’ עד 500 מ”ר
5 10

 

 צו סחר
  4.7   מזון לרבות משקאות – מכירתו
4.7 א קיוסק  [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
+ 15
4.7 ב מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון *חדש* [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
+ 10
4.7 ג אטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים + + +
ת’
1
4.7 ד מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון + + 3
4.8 משקאות משכרים – עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה + +
ת’ עד 60 מ”ר לרבות סגירת חורף
1
  קבוצה 5 – מים ופסולת  
  5.1   אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים
5.1 א תחנת מעבר ומיון + [+] +
ת’ עד 500 מ”ר
5
5.1 ב איסופה, הובלתה *מא* [+] 15 תקנות התעבורה
5.1 ג טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה + [+] +
ת’ עד 500 מ”ר
1 5

 

5.1 ד אתר לסילוק פסולת יבשה + +
ת’
5
5.1 ה אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים + +
(לעניין פסדים בלבד)
[+] +
ת’
5

 

  5.2 מי שתייה – מיתקן להפקתם ולטיפול בהם
5.2 א מיתקן התפלת מים *חדש* +  + + + +
ת’
2 (חלקי) 3
5.2 ב מי שתייה – מיתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מיתקן להתפלתם + +
ת’
3
  5.3   שפכים וקולחין
5.3 א עיבודם, טיהורם, אחסונם + + +
ת’
 1 5
5.3 ג הובלתם במכליות *מא* (היתר מזורז) [+] [+] + 15 חוק שירותי הובלה
  קבוצה 6 – מסחר ושונות 
6.1 אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ”ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה            +
ת’ – אחסנה של חומרים שאינם חומרים מסוכנים במקום ששטחו עד 200 מ”ר וגובהו עד 3.70 מ”ר
+ 15
6.2 חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות + +     10
6.4 מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
15
6.5 מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם – ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם + + +
ת’ עד 300 מ”ר
1 10
6.7 פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים  – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר  +
ת’ עד 1,500 מ”ר
+   15
  6.8   קניון
6.8 א ניהולו + [+] + + 3
6.8 ב עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו + + + 3
  6.9   רוכלות
6.9 א רוכלות מזון [+] +
ת’
1
6.9 ב רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו  

אישור לפי סוג העסק בו עוסקת הרוכלות

+
ת’
1
6.9 ג רוכלות אחרת +
ת’
1
6.12 עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני   [+]       +
ת’ עד 300 מ”ר
+ 15
6.13 אולפן הקלטות אודיו *חדש* +
ת’ עד 500 מ”ר
+ 15
6.14 מוצרי טבק לסוגיו – מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו *חדש* [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
+ 15
  קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט 
  7.1   אירוח ולינה
7.1 א בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו”ב

 

[+] + + +
ת’ עד 2 קומות ועד 16 מיטות סך הכול
3
7.1 ב השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע. [וכן ראה מאמר – “יחידות אירוח וצימרים”] *חדש* + +
ת’ עד 6 חדרים סך הכול בכל יחידות האירוח
+ 5
7.1 ג בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס”ד-2004,  כשהם מחוץ למשפחתם, למעט  מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם [+] + + 3
7.1 ה שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום *חדש* [+] [+] +
ת’
10
7.2 גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום  [+] + [+] +
ת’ עד 10,000 מ”ר
10
  7.4   מים – נופש
7.4 א בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש + + + 3
7.4 ב פארק מים, מגלשות מים + + + 3
7.4 ג בריכת זרמים (ג’קוזי) + +
ת’
3
7.4 ד מקווה

 

+ +
ת’ עד 300 מ”ר
5
7.4 ב בית מרחץ, מרחצאות + +
ת’ עד 300 מ”ר
5
7.5 מכון כושר, למעט אלה:
א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ”ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;
ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף , כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד
+
ת’ עד 300 מ”ר
+ 15 חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ”ד- 1994
7.6 משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם + +
ת’  בשטח פתוח
1
  7.7   עינוג ציבורי
7.7 א מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון + +
ת’ מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר
5
7.7 ב קולנוע, תיאטרון + + 5
7.7 ג קרקס + + 1
7.7 ד אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד + + + 1

 

31 ביולי

7.7 ה אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר + + 2 1
7.7 ו דיסקוטק + + 1
7.7 ז יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע + + 2 1
7.7 ח כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

 

 

[+]

[+] + 10

 

פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א – 1971(להלן – פקודת הנמלים),  חוק רשות הספנות והנמלים, התשס”ד – 2004, תקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ”ג – 1982(להלן – תקנות בטיחות השיט), תקנות הנמלים (מעגנות), התשע”א – 2010(להלן – תקנות המעגנות)
7.7 ט מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים [+] + +
ת’ עד 1,000 מ”ר
1 תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס”א-2001,

תקנות תנועת בעלי חיים

7.7 י יריד מזון *חדש* [+] + + 1
7.7 יא אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל + + 1

31 ביולי

7.8   קייטנות
7.8 א קייטנה + + 1 חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש”ן – 1990 (להלן – חוק הקייטנות)
7.8 ב מחנה נוער [+] + + 1 חוק הקייטנות
7.9 אולם או גן לעריכת שמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים + + +   3
  7.10    שעשועים
7.10 א מתקני שעשועים           +
ת’
3
7.10 ב לונה פארק   +       + 3
  קבוצה 8 – רכב ותעבורה
8.2 העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד + +
ת’ עד 500 מ”ר
10
  8.3   הובלה
8.3 א כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים + 3
8.3 ב הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד +
ת’ עד 500 מ”ר
+ 15 חוק שירותי הובלה
  8.4 הסעת נוסעים
8.4 א הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו [+] + +
ת’ עד 500 מ”ר
15 צו הפיקוח על מצרכים ושריותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ”ה – 1958
8.4 ב תחנה מרכזית , כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבתמרכזית  *מא* + + + 15 פקודת התעבורה [נוסח חדש]
8.4 ג תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו + +
ת’
+ 15 תקנות התעבורה
8.4 ד תחנת רכבת תת-קרקעית *חדש* + + 5
8.5 כלי טיס לסוגיהם – ייצורם, תיקונם, שיפוצם + + +
ת’ עד 500 מ”ר
1 10 חוק הטיס, התשע”א – 2011
  8.6   כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ”ה), למעט חלקים משומשים
8.6 א מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים + +
ת’ עד 300 מ”ר
15 תקנות התעבורה,

צו יבוא חופשי, התשע”א-2011,

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל”ט – 1978

8.6 ב חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ”ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז + + 5
8.6 ג רחיצתם

 

[+] +
ת’ עד 500 מ”ר
+ 15
8.6 ד התקנת אבזרים בהם, לרבות מערכות קול ואזעקה +
ת’ עד 300 מ”ר
+   15
8.6 ו ייצורם, שיפוצם + [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
1 10 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרככבתו), התשכ”ז – 196
8.6 ז חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ”ר [+] + + 5
  8.7   כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ”ה) – חלקים משומשים
8.7 א מכירתם, אחסונם + +
ת’ עד 300 מ”ר
15 חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)התשנ”ח -1998 (להלן – חוק הגבלת השימוש), צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) התשמ”ג – 1982
8.7 ב פירוקם מהרכב + + + 15 חוק הגבלת השימוש
  8.8   כלי שיט
8.8 א השכרתם, אחסונם [+] [+] + +  15 תקנות המעגנות, תקנות בטיחות השיט
8.8 ג מעגנה + + [+] + 15  
8.8 ד ייצורם, תיקונם, שיפוצם + + + 10 פקודת הנמלים, תקנות המעגנות, לגבי מתן אישורים הנדסיים ואישורי פעולה לביצוע בנייה או שינויים בכלי שיט –תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס”ב – 2002
  8.9   מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ”ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי
8.9 א מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז) *מא* [+] + + + 15 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש”ל – 1970(להלן – צו המוסכים)
8.9 ב חשמלאות [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
15 צו המוסכים

 

8.9 ד תיקון תקרים [+] +
ת’ עד 200 מ”ר
+ 15 צו המוסכים

 

8.9 ה זגגות [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
+ 15
8.9 ו טיפול אחר ברכב [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
15
8.11 רכבל + +
ת’
15 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת רכבל), התשכ”ח-1968
8.12 מרכז תחזוקה לרכבות *חדש* + + [+] + 15
  קבוצה 9 – שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת 
  9.1   כלי נשק ותחמושת
9.1 א מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה) + +
ת’ עד 300 מ”ר
3
9.1 ב מטווח ירי + + +
ת’  בשטח פתוח
3
9.1 ג ייצורם *חדש* + + + +
ת’ – ייצור שאינו של תחמושת במקום ששטחו עד 500 מ”ר
1,

2 (חלקי)

3
9.4 שירותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני + +
ת’ עד 500 מ”ר
    5
  קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים
10.1 אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם [+] + +
ת’ עד 500 מ”ר
15
10.2 אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי + + +
ת’ עד 500 מ”ר
 1 10 לגבי פעולות חציבה או כרייה במחצבה או במכרה -לפי פקודת המכרות
10.3 בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה + [+] + 1 15
  10.4   טקסטיל, דברי הלבשה 
10.4 א ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה + + + 1 10
10.4 ב גזירה, תפירה [+] +
ת’ עד 500 מ”ר
+   15
10.5 דברי הנעלה – ייצורם + + +   1 15
  10.6   דשנים
10.6 א ייצורם, עיבודם, אריזתם *חדש* + + [+]  +   1 10
10.6 ב אחסונם [+] [+] + +   15
  10.7   חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם
10.7 א הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש + + +
ת’ עד 500 מ”ר
1 10
10.7 ב אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי +
ת’ עד 300 מ”ר
15
10.7 ג הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש *חדש* [+] + +
ת’ עד עד 500 מ”ר
10
  10.8   חומרי חיטוי או ניקוי
10.8 א ייצורם, עיבודם, *חדש* אריזתם + + [+] +   1 10
10.8 ב אחסונם שלא לצורך מכירה במקום *מא* (היתר מזורז) [+] [+] + + 15
10.9 חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו [+] [+] + 1, 3 10
  10.10    חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים
10.10 א ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם + + [+] + 1 10
10.10 ב אחסונם [+] [+] + 10
10.10 ג מכירתם [+] + 10
10.10 ד איסופם, שינועם למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום הנמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א- 1971 [+] + 10 חוק שירותי הובלה
10.10 ה טיפול באריזות משומשות + + 1 10
10.10 ו טיפול בפסולת *חדש* + [+] [+] + 1 5
10.10 ז תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים *חדש* + + + 5
  10.11     חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי”ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור
10.11 א ייצורם, עיבודם, פיתוחם + + + + 1,
2 (חלקי)
3
10.11 ב מכירתם, אחסונם, אריזתם + + + 3
10.11 ג שינועם, הובלתם, איסופם + + 3 חוק שירותי הובלה
10.11 ד מחזורם, הנצלתם + + + 1 3
10.11 ה השמדתם, אתר להשמדתם + + + 1 3
10.11 ו בחינתם, אתר לבחינתם + + + 1 3
10.13 מרפדייה  [+] + +   15
  10.14   מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת
10.14 א ייצורם, עיבודם *חדש*, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם + + + 1 10
10.14 ב פחחות, למעט פחחות רכב [+] +
ת’ עד 500 מ”ר
+ 15
10.14 ג מסגריה [+] + +
ת’ עד 500 מ”ר
+ 15
10.14ד ייצור שלטים [+] +
ת’ עד 500 מ”ר
+ 15
10.14 ה אחסונם, מיונם סחר בהם + + 3
10.14 ו הרכבתם [+] + + 15
10.14 ז גריטתם *חדש* + [+] [+] + 5
  10.16   עץ ומוצריו
10.16 א עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי *חדש* + +  +   1 10
10.16 ב ייצור רהיטים [+] +  +   10
10.16 ג אחסונו ומכירתו  +     15
10.20 פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור *חדש* + [+]  +   1 10
10.21 נייר ומוצריו: ייצור *חדש* + + +   1 10

 

  • הצו יחול על כל בקשה להיתר או לרישיון עסק לפי החוק שנתקבלה ברשות הרישוי או ברשות הכבאות וההצלה ביום ג’ בטבת התשע”ז (1 בינואר 2017) או לאחריו.

הערות ( אינן חלק מהצו)

  1. תוקף הרישיונות
  • רישיון חדש, שיינתן לאחר פרסום המפרט האחיד לגבי אותו סוג עסק. יהיה לתקופה הקבועה בטור ו’ לצו.
  • רישיון לסוג עסק חדש יינתן לתקופה הקבועה בטור ו’ לצו.
  • רישיון קיים שקוצר תוקפו בצו יהיה בתוקף עד 31 בדצמבר שבשנה השלישית שלאחר שנת פרסומו של המפרט האחיד לאותו סוג עסק. לקראת מועד זה יחודש הרישיון (בהליך הקבוע בפרק ח’ לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס”א-2000) לתקופה הקבועה בטור ו’ לצו.
  • רישיון קיים לצמיתות שתוקפו קוצר בצו ל-15 שנים ימשיך להיות לצמיתות.
  • רישיון שתוקפו הוארך – ההארכה תחול במועד חידוש הרישיון.

תוקף רישיון עסק עם שימוש חורג לא יהיה גדול ממועד חידוש השימוש החורג.

יצוין כי התוספת תקפה רק “לתקופת הביניים” ורק עד כניסתה של הרפורמה לתוקף באופן מלא.

תוקף הרישיונות:

  1. עד לפרסום מפרטים אחידים לסוגי עסקים בהם משרד הבריאות הינו נותן אישור “לידיעה” (כלומר, מסומן ב-[+]), על רשות הרישוי לשלוח את הבקשה לרישיון או להיתר ואת נספחיה לגורם המחוזי של המשרד, על-מנת שישקלו האם יש צורך בקביעת תנאים ברישיון.
  2. לגבי סוגי עסקים בהם המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור “לידיעה”, כל עוד לא פורסם להם מפרט אחיד, יש להעביר את הבקשות ונספחיהן ליחידה סביבתית ברשות הרישוי או לאיגוד ערים לאיכות הסביבה ככל שקיימים, או במקרים בהם אינם קיימים לגורם המחוזי במשרד, על-מנת שישקלו האם יש צורך בקביעת תנאים ברישיון.