הגדרה - סעיף 15 לחוק העבירות המנהליות

“15. קביעת עבירה כעבירה מינהלית אין בה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש בשלה כתב אישום, כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו, ובלבד שטרם נמסרה הודעה על הטלת הקנס; סעיף זה אינו גורע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום אם ביקש מקבל ההודעה להישפט על העבירה.”

על מנת שעבירה תיחשב ל”עבירה מנהלית” לא די שיכתב כך בחוק רישוי עסקים, אלא עליה להיקבע ככזו על פי חוק העבירות המנהליות.
סעיף 1 (א) לחוק העבירות המנהליות קובע-

“1.    (א)  שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות כי עבירה על הוראה שנקבעה בחוק מהחוקים המנויים בתוספת הראשונה או בתקנות שהותקנו לפיו, שאינה פשע, היא עבירה שבשלה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית (להלן –  עבירה מינהלית); הקביעה יכול שתהיה דרך כלל, בתנאים או בסייגים”.

חוק רישוי עסקים לא נכלל בתוספת הראשונה לחוק העבירות המנהליות- וכל עוד לא יכלל בתוספת זו לא ניתן להטיל ענישה מנהלית בגין עבירות על חוק זה.
חוק העבירות המנהליות, תשמ”ו-1985