הגדרה - תעודת גמר

המונח “תעודת גמר” מוגדר בפרק ההגדרות, בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש”ל-1970.

          “תעודת גמר” – תעודה הניתנת לבעל ההיתר על-ידי ועדה מקומית, המעידה כי העבודה נושא ההיתר הושלמה בהתאם לו;