הגדרה - תכנית

תוכנית

בסעיף ההגדרות בחוק התכנון והבניה נקבע כי תכנית היא-

“תכנית” – תכנית מהתכניות שלפי פרק ג’, לרבות שינוי תכנית, התלייתה או ביטולה;”

פרק ג’ לחוק התכנון והבניה קובע מהן תוכניות המתאר הארציות, מחוזיות ומקומיות וכן קובע את ייעודי הקרקע על פי אותן תוכניות.

תכנית מתאר ארצית ( תמ”א)- סעיף 49 לחוק-

“49.  תכנית המיתאר הארצית תקבע את התכנון של שטח המדינה כולה, ובין השאר –

(1)   ייעוד הקרקע ושימושה, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך;

(2)   אזורי תעשיה ושטחי הפקת מחצבים;

(3)   התווית רשת הדרכים הראשיות, קווי מסילות הברזל, קווי הספקה ארציים, נמלים, עורקי הספקת המים הארצית, סכרים, אגמי אגירה, תחנות כוח, רשת החשמל, הבזק ושדות תעופה ודרכי הגישה האווירית אליהם, לרבות תחימת השטחים שבהם יחולו הגבלות למען בטיחות הטיסה; אולם היא לא תקבע שדה-תעופה אלא באישור שר התחבורה או שר הבטחון;

(4)   הוראות בעניני שטחי נופש, ייעור ושימור קרקע;

(5)   הוראות בדבר שמירה על עתיקות, מקומות קדושים, ערכי נוף ושטחים שישארו בטבעם;

(6)   מקומות למפעלים ולמטרות ציבוריים שיש להם חשיבות ארצית;

(7)   תחזית התמורות בחלוקת האוכלוסיה במדינה ושלבי פיתוחה ועיתויים הרצוי, גדלם החזוי של ישובים, מיקומם וגדלם של ישובים חדשים ומקומם של ישובים, סוגיהם וגדלם;

          ומותר שתקבע בה הוראות בענינים שיכולים להיות נושא לתכנית מיתאר מחוזית.”

תוכנית מתאר מחוזית – סעיפים 55, 57 לחוק התכנון והבניה-

“55.  המטרות של תכנית מיתאר מחוזית הן לקבוע את הפרטים הדרושים לביצוע תכנית המיתאר הארצית במחוז וכל דבר שיש לו חשיבות כללית למחוז והעשוי לשמש מטרה לתכנית מיתאר מקומית, ובכלל זה תנאים נאותים למחוז מבחינת הבטחון והתעסוקה.

57.  הועדה המחוזית רשאית, לאחר התייעצות בועדות המקומיות שבמחוז, לקבוע בתכנית מיתאר מחוזית הוראות בכל ענין שיכול להיות נושא לתכנית מיתאר מקומית, ובין השאר –

(1)  שטחים וגבולות לפיתוח עירוני וכפרי;

(2)  שטחים חקלאיים;

(3)  אזורי תעשיה, לסוגיה השונים;

(4)  שטחי ייעור ועתיקות:

(5)  רשת מחוזית לבזק, לתחבורה ולדרכים;

 (6) בתי קברות שישמשו יותר ממקום ישוב אחד;

(7)  שטחים מוקפאים שלא ייקבע להם ייעוד כל שהוא;

(8)  הוראות בדבר שמירה על חוף הים;

(9)  התנאים למתן הקלות מהוראות התכנית”

תוכנית מתאר מקומית- סעיף 61 לחוק התכנון והבניה- 

“61.  מטרות תכנית מיתאר מקומית הן:

(1)   פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך;

(2)   הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות, התברואה, הנקיון, הבטיחות, הבטחון, התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה, ובכלל זה ייחוד אזורים למגורים, לתעשיה, למסחר ולמבני ציבור לרבות מבני דת; לענין סעיף זה, “מבני דת” – לרבות מקוואות טהרה;

(3)   שמירה על כל בנין ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית, היסטורית, ארכיאולוגית, וכיוצא באלה;

(4)   שמירה ופיתוח של מקומות חשובים מבחינת הטבע או היופי תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה בצמחיה, בערכי טבע, בנוף ובמורשת;

(5)   ייחוד שטחים ציבוריים פתוחים, לרבות לפארקים, לגנים ולגינות, הנותנים מענה לצורכי האוכלוסיה החזויה במרחב התכנון המקומי באופן הולם”