הגדרה - קייטנה

בחוק הקייטנות מוגדר המונח קייטנה כדלקמן:

“קייטנה”  – מקום שבו מתנהלת פעילות יום יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצת ילדים, לתקופה קצובה ורצופה של מספר ימים לפחות, בתקופת חופשת הלימודים מבית־הספר;

הגדרת  “ילד” – מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;

חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש”ן – 1990