הגדרה - עוסק במזון

בסעיף ההגדרות לחוק בריאות הציבור (מזון) המונח “עוסק במזון מוגדר כדלקמן:

“עוסק במזון” – מי שעיסוקו במזון

“עיסוק במזון ” – מוגדר כדלקמן:

הגדרת “עיסוק במזון” – ייצור, ייבוא או מכירה של מזון

להגדרת “מזון” –  בחוק בריאות הציבור (מזון) ראה-  “טיפול במזון”

חקיקה:

חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע”ו – 2015