בסעיף 203 לחוק התכנון והבניה מוגדר המונח “עבודה אסורה”-

“עבודה אסורה” – בנייה או עבודה הטעונה היתר שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר;