עבודה אסורה לפי סעיף 243(א)- 

סעיף 243 (א) מונה עבירות של ביצוע עבודות הטעונות היתר ללא היתר (עבודות אסורות) אשר דרגתן חמורה יותר (ולפיכך גם סכום הקנס המקסימלי המוטל בגינן מוכפל)-

“243.  (א)  המבצע עבודה אסורה במקרקעין המפורטים להלן, דינו – מאסר שנתיים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, וכן קנס לפי סעיף 245:

(1)   מקרקעין המיועדים בתכנית לאחת מהתכליות המפורטות בהגדרה “תשתיות לאומיות”;

(2)   מקרקעין המצויים בסביבה החופית;

(3)   מקרקעין שהוכרזו כקרקע חקלאית על פי התוספת הראשונה;

(4)   מקרקעין שהם גן לאומי או שמורת טבע, או מקרקעין המיועדים בתכנית לגן לאומי, לשמורת טבע או ליער;

(5)   מקרקעין המיועדים בתכנית לשטחים ציבוריים פתוחים.”

הגדרת “תשתיות לאומיות”- סעיף1 לחוק התכנון והבניה-
מיתקני תשתית, שדה תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקן אחסון נפט, גז ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט”ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, אתרי כרייה וחציבה, חניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית, תשתית תיירות ובית סוהר;

שימוש אסור לפי סעיף 243(ד)- 

סעיף 243(ד) קובע כי שימושים אסורים במקרקעין המנויים בסעיף (א) לעיל הינם שימושים אסורים אשר דרגתם חמורה יותר, לפיכך גם סכום הקנס המקסימלי המוטל בגינם מוכפל.

 “(ד)  העושה שימוש אסור במקרקעין המפורטים בסעיף קטן (א), דינו – מאסר שנתיים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, וכן קנס נוסף על עבירה נמשכת לכל יום שבו נמשכת העבירה מיום שהומצאה לנאשם התראה בכתב על ביצוע אותה עבירה, מיום שהומצא לו צו לפי פרק זה או מיום הגשת כתב האישום, לפי המוקדם, וקנס לפי סעיף 245.”