הגדרה - סם מסוכן

להגדרת המונח “סם מסוכן “מפנה אותנו החוק לפקודת הסמים המסוכנים.

בפקודת הסמים המסוכנים המונח “סם מסוכן” מוגדר כדלקמן:

“סם מסוכן” – חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו, וכן כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם;

התוספת הראשונה לחוק מונה רשימת חומרים הנכללים בקטגוריה זו.

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] תשל”ג- 1973