הגדרה - ממונה בטיחות ומנהל בטיחות

בחוק איסור אלימות בספורט מוגדרים המונחים כדלקמן:

“ממונה בטיחות באירוע בטיחות” – מי שאחראי למילוי הוראות כל דין בנושא הבטיחות באירוע ספורט לפי הנחיות הבטיחות, והוא מנהל בטיחות שמונה לפי הוראות סעיף 6, ובאין מנהל בטיחות כאמור – מנהל אירוע הספורט, ובאין מנהל אירוע ספורט – האחראי לאירוע הספורט.

הגדרת “מנהל בטיחות” -( סעיף 6 לחוק הנ”ל)-

(א) אחראי לאירוע ספורט או מנהל אירוע ספורט, לפי העניין, ימנה מנהל בטיחות, ככל שהדבר נדרש לפי סעיף 2 ולפי הנחיות הבטיחות ותנאי רישיון העסק.

(ב)  לא ימונה מנהל בטיחות כאמור אלא אם כן משטרת ישראל אישרה כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי.

(ג)   ממונה בטיחות באירוע ספורט יהיה אחראי למילוי הוראות כל דין הנוגעות לבטיחות, וכן לקיום הרישיון או ההיתר הזמני הנוגעים לבטיחות מיתקני הספורט, בהתאם להנחיות הבטיחות.

חוק איסור אלימות בספורט, תשס”ח – 2008