הגדרה - מחסן רשוי

בפקודת המכס מוגדר המונח “מחסן רשוי” כדלקמן:

“מחסן רשוי” – מקום שהוא רשוי להפקיד בו טובין רשומים להחסנה ושבו מותר להניחם, להחזיקם ולהבטיחם עד לשחרורם מפיקוח רשות המכס כאמור בסעיף 14.

פקודת המכס [ נוסח חדש]