מאמרים אחרונים

פורסמו 22 מפרטים אחידים נוספים
פקודת המטה הארצי של המשטרה ברישוי עסקים
מדריך “רישוי דיפרנציאלי”- איגוד ארצי לרישוי עסקים
שינוי בעלות (2)- פטירת בעל העסק- תקנות 33, 33א
שינוי בעלות (1) – העברת בעלות בעסק- תקנות 30 – 33א
פורסמו להערות הציבור טיוטות 9 מפרטים אחידים
הרשות צריכה לגלות מידע בדבר קיומו של צו סגירה שיפוטי לעסק
רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה