מאמרים אחרונים

ניהול עסק ללא רישיון לא יהווה בהכרח עילה לפינוי דייר מוגן
חוק המלאכות והתעשיות הירדני
תכנון ובניה באזור יהודה ושומרון
עסק המשלב מכירת אלכוהול לצריכה במקום ושלא לצריכה במקום
פיצול בקשה לרישיון כאשר רק חלק ממבנה העסק עומד בדיני התכנון והבניה
ראוי לאפשר עריכת “הסדר מותנה” בעבירות על חוק רישוי עסקים
על פרשנות מונחים בצו רישוי עסקים- בעקבות החלטת בימ”ש בעניין שער התלמוד בע”מ
פורסמה טיוטת תקנות רישוי עסקים – תיקון בנושא נגישות