מאמרים אחרונים

הארכת תוקף רישיונות עסק – תקופת הקורונה

ביום 14.9.2020 אישרה וועדת החוקה של הכנסת את צו ראש הממשלה לפיו יוארכו התקופות שבחוק ל 3 חודשים.
המשמעות היא, שכל רישיונות העסק וההיתרים הזמניים שתוקפם פג בתקופה שבין 1.7.20 ל 30.9.20 יוארכו בשלושה חודשים.
כמו כן ניתן למצא באתר משרד הפנים- רישוי עסקים- את כל עדכוני הקורונה נוגעים לרישוי עסקים.
למסמך משרד הפנים המסביר את התיקון  ראה: משרד הפנים- הסבר להארכת תוקף רישיונות 14.9.20

פירסום טיוטות למפרטים אחידים להערות הציבור עד 20.10.2020

פורסמו טיוטות למפרטים אחידים לשני פריטי רישוי-
פריט 3.2א- גידול אחזקה וטיפול בבעלי חיים , לרבות ימיים.
פריט 6.14- מוצרי עישון לסוגיהם- מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר.
ראה:מפרטים להערות הציבור עד 20.10.20

נותן אישור אינו רשאי לסרב לתת אישור רק משום שדיני התכנון והבניה אינם מתקיימים במלואם

שוב ושוב אנו נתקלים במקרים בהם נותן אישור מסרב לתת אישורו לרישיון בשל אי קיום דיני התכנון והבניה בעסק, ומסיבה זו בלבד.
הגם שפרקטיקה זו אינה נהוגה במקרים רבים, ולשיטתנו אף לא הייתה נכונה עוד בטרם תוקן תיקון 34 לחוק, הרי שכיום על נותן האישור לנהוג לפי הוראות החוק החדשות.
המאמר מפרט את הבסיס לנוהג זה של נותן האישור, ומסביר כיצד על נותן אישור לנהוג, בהתאם להוראות החוק לאחר תיקון 34 בכלל וסעיף 8א1 בפרט, במקרה של אי עמידת עסק בדיני התכנון והבניה.

המאמר נכתב ע”י עו”ד שושי יוסקוביץ’ ואלחנן משי במשותף

להמשיך לקרוא נותן אישור אינו רשאי לסרב לתת אישור רק משום שדיני התכנון והבניה אינם מתקיימים במלואם

פטור מפרסום ומסירת הודעה של בקשות לשימוש חורג

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה מחייב פירסום ומסירת הודעה על חשבון המבקש, לכל מי שמבקש היתר לשימוש חורג. אך, הוראות הסעיף מאפשרות גם קבלת פטור מחובת פירסום ומסירת הודעות לבקשה לשימוש חורג.
קבלת פטור כאמור יכול לחסוך למבקש אלפי שקלים.
המאמר מפרט את הוראות החוק והתקנות בעניין זה, ואת המקרים הטיפוסיים בהם ניתן וכדאי לעשות שימוש בפטור זה.

המאמר נכתב על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’ במשותף להמשיך לקרוא פטור מפרסום ומסירת הודעה של בקשות לשימוש חורג

הדרכת בעלי רכבים ומתן אפשרות לתיקון עצמי של רכבים

נשאלנו האם עסק להדרכת בעלי רכבים ומתן אפשרות לתיקון עצמי של רכבים יהיה חייב ברישיון עסק.
השבנו כי פעילות זו טעונה רישיון עסק וכפופה לאישור משרד התחבורה כמפורט ב”צו המוסכים”.

להמשיך לקרוא הדרכת בעלי רכבים ומתן אפשרות לתיקון עצמי של רכבים