אתר זה נועד לספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים.
באתר זה מובאת הפסיקה העדכנית הדנה בסוגיות משפטיות בתחום זה, וכן עדכוני הצעות חוק, הנחיות ונהלים רלוונטיים.
כן מתפרסמות באתר זה שאלות ותשובות, שנערכו על ידי מר אלחנן משי, העוסקות בפרקטיקה הנוהגת ברישוי עסקים ובשאלות שטרם ניתן להן מענה בפסיקה או בחקיקה.
אנו מאמינים כי הפרסומים המשפטיים והמעשיים יהוו כלי עזר שימושי לכל העוסקים בתחום.

מאמרים אחרונים

בריכות שחיה בבניין מגורים

האם בריכת שחיה בבניין מגורים טעונה הוצאת רישיון עסק?

בית המשפט קבע בפסק דין אורן הסלע (שלום), כי בריכת שחיה המיועדת לשימוש דיירי בניין מגורים בלבד, שאינה פתוחה לקהל הרחב, לא נגבים בכניסה למתחם דמי כניסה, ואינה מוחזקת על ידי גוף המפעיל אותה לשם הפקת רווחים (גם אם לצורך כיסוי הוצאות בלבד), אינה טעונה רישיון עסק.

הצביון המסחרי של "עסק" יילמד לא רק מגביית דמי כניסה אלא גם לפי סוג הקהל המורשה להיכנס לבריכה, האם הבריכה פתוחה לכל דורש ומהן ההגבלות בכניסה.

עם זאת על בניינים המפעילים בריכות שחיה להביא בחשבון את  גישת בית המשפט בפסק דין ליגד לפיה בריכת שחיה לדייירים בבניין צריכה לעמוד בקריטריונים של בטיחות הנדרשים בהנחיות משרד הבריאות ביחס לשטח הבריכה הנדרש לכל רוחץ בבריכה.

עם זאת, נראה כי משמעות עמדה זו, (ועל פי מידת הזהירות הראויה בהפעלת בריכות שחיה המשרתות מספר רב של אנשים), היא שלמרות שבריכות שחיה לדיירים בבניינים אינן טעונות רישיון עסק הרי על מנת להפעילן צריכים הדיירים לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות והתברואה לבריכות שחיה.

פסק הדין שאוזכר:
ת"א 15688-04-11  וועד הבית ואח' נ. אורן-הסלע בניה והשקעות (7.8.16) [פורסם בנבו].
תא (ת"א) 105909/01 פורת עידן נ. ליגד השקעות ובניין בע"מ ( 16.3.06)  [פורסם בנבו]

לעניין הדרישה לרישוי בריכות שחיה שאינן בשימוש מסחרי (קיבוצים) ראה גם:" דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים

לעניין עריכת אירוע ליד בריכה ראה-  עריכת "אירוע" בבריכת שחיה

עיכוב ביצוע צו סגירה שיפוטי – ס' 17 לחוק

בית המשפט עיכב ביצוע צו סגירה שיפוטי שניתן לעסק, עד למתן החלטה בעניין בקשה להארכת מועד ביצוע צו סגירה.

להמשיך לקרוא עיכוב ביצוע צו סגירה שיפוטי – ס' 17 לחוק