תביעה, הגנה וסמכות הדיון

בעמוד זה אנו מביאים דיון בסוגיות משפטיות שונות הקשורות לניהול משפט ברישוי עסקים, טענות משפטיות שונות הייחודיות לתחום, סמכויות בתי המשפט וכללים והנחיות הנוגעים לניהול התביעה,.
סמכויות בית המשפט
בית משפט לעניינים מנהליים

חוק בית משפט לעניינים מנהליים מסמיך את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים לדון בעניינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשו בעניינים המנויים בתוספת לחוק. סעיף 7 לתוספת הראשונה לחוק מסמיך את בית המשפט לעניינים מנהליים לדון ב"רישוי עסקים – עניני מתן רשיון או ביטול רשיון, היתר זמני, היתר מזורז או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, וכן צו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין, תשל"ז-1977."

מאמרים:

סמכות להארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס' 16 לחוק

סעיף 16 לחוק רישוי עסקים קובע כי לבית המשפט הסמכות, בנוסף לכל עונש שיטיל על הנאשם בביצוע עבירה על חוק רישוי עסקים, לצוות על סגירת העסק. שאלת סמכות בית המשפט להאריך את מועד הכניסה לתוקף של צו סגירה שניתן מכח סעיף 16 לחוק רישוי עסקים נדונה במספר מאמרים.

מאמרים:

הסמכות לדון בצו סגירה לפי סעיף 78 לפקודת המשטרה

סעיף 78 לפקודת המשטרה דן בסמכות המשטרה לסגור עסק שמוכר משקאות אלכוהוליים ללא רישיון כאשר יש חשש לשלום הציבור. שאלת סמכות בית המשפט לדון בעתירה כנגד הוצאת צו כזה עלתה לדיון.

מאמרים:

הסמכות לדון בעבירות רישוי עסקים בהעדר הנאשם

חוק רישוי עסקים הינו חוק פלילי ובמספר מקרים עלתה לדיון שאלת הדיון בעבירות אלו בהיעדר הנאשם.

מאמרים:

תביעה
חובת החקירה וזכות הטיעון בטרם הגשת כתב אישום

מספר פסקי דין דנו בזכות הטיעון של הנאשם ובחובת הרשות לקיים הליך של חקירת הנאשם בטרם יוגש נגדו כתב אישום,

מאמרים:

מינוי תובעים

בדרך כלל מינוי תובע בעבירות רישוי עסקים יהיה בסמכות היועץ המשפטי לממשלה, אך גם למועצת עיר נתונה סמכות כזו.

מאמרים:

טענות הגנה
טענת "כבר נשפטתי" ברישוי עסקים

אדם שכבר הוגש נגדו בעבר כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון יכול, במקרים מסוימים, להעלות טענות מקדמייות של  "סיכון כפול", ושל  "כבר זוכיתי/הורשעתי" במידה והוגש נגדו שוב כתב אישום בגין ניהול אותו העסק ללא רישיון.
מאחר ועבירה על חוק רישוי עסקים הינה "עבירה נמשכת ומתחדשת", לא תמיד ניתן יהיה להעלות טענה זו.
המאמר אליו מפנה הקישור דן במושגים האמורים ובטווחי הזמן לגביהם ניתן להעלות את הטענות האמורות.

מאמרים-  ניהול עסק ללא רישיון- עבירה נמשכת ומתחדשת

טענת "אכיפה בררנית" ברישוי עסקים

 מהותה של טענת "אכיפה בברנית" היא כי החוק אינו נאכף במידה שויונית כלפי הנאשם וכלפי אחרים המצויים במצב הדומה לשלו. טענה זו הינה טענה מקבוצת הטענות של "הגנה מן הצדק" והינה טענה מקדמית.

מאמרים:
"אכיפה בררנית" ברישוי עסקים
מדיניות הגברת אכיפה
" הגנה מן הצדק" מהי?

"הגנה מן הצדק" -כללי

מהותה של טענת "הגנה מן הצדק" איננה הכחשה של העבירה המיוחסת לנאשם אלא טענה כי למרות שהעבירה ביצוע, העמדתו לדין בגין אותה עבירה נוגדת כללי צדק בסיסיים.

מאמר- "הגנה מן הצדק" מהי

חובת חקירה ומתן זכות טיעון

עבירה על חוק רישוי עסקים הינה עבירה פלילית, ולפיכך עומדות למי שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה על חוק זה כל הזכויות העומדות לכל נאשם אחר בעבירה פלילית כלשהיא.
במאמרים אליהם מפנה הקישור אנו דנים בזכות החקירה המוקנית לנאשם בטרם יוגש נגדו כתב אישום בעבירה על חוק רישוי עסקים ומהי זכות הטיעון המוקנית לו.

מאמרים:


מאמרים אחרונים

ניהול עסק ללא רישיון- עבירה נמשכת ומתחדשת

האם ניתן להגיש כתב אישום נוסף נגד בעל עסק שכבר הואשם או הורשע בניהול אותו העסק ללא רישיון?
סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי "אין דנים אדם על מעשה שזוכה או הורשע קודם לכן בשל עבירה שבו…"
לכאורה- אם הוגש כתב אישום כנגד בעל עסק בגין ניהול עיסקו ללא רישיון, לא ניתן להגיש נגדו כתב אישום נוסף בגין ניהול אותו העסק ללא רישיון. אלא שבפסיקה נקבע כי עבירת של ניהול עסק ללא רישיון, ו/או ניהול עסק בניגוד לצו סגירה שכבר הוצא על ידי בית משפט, הינה עבירה נמשכת/מתחדשת והיא מבוצעת בפועל בכול יום מחדש.
במאמר זה נעמוד על הכללים שנקבעו בפסיקה להגשת כתב אישום נוסף בגין ניהול עסק ללא רישיון ובגין ניהול עסק בניגוד לצו סגירה. להמשיך לקרוא ניהול עסק ללא רישיון- עבירה נמשכת ומתחדשת

רישוי עסקים ביהודה והשומרון – החוק וסמכות השיפוט

על עסקים טעוני רישוי המתנהלים ביהודה והשומרון ("איו"ש", "האזור"), יחולו הוראות תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) תשמ"א-1981 (להלן: "התקנון").

מאמר זה סוקר את הוראות התקון הרלוונטיות וסמכויות בתי המשפט בעניין רישוי עסקים באזור. להמשיך לקרוא רישוי עסקים ביהודה והשומרון – החוק וסמכות השיפוט

עסק ברישיון לצמיתות שאינו עומד בדרישות כיבוי אש

נשאלנו כיצד ניתן לפעול ביחס לעסק אשר קיבל רישיון לצמיתות בשנת 2010 (פריט 10.7 ב – על פי הצו החדש הרישיון הינו ל 15 שנים), ועתה התקבל מכתב התראה מרשות כיבוי אש כי העסק אינו עומד  בתנאי הרישיון. התשובה מתייחסת לתוקפו של הרישיון ולאי עמידה בתנאיו.
השאלה נשאלה ביחס לרשות הכבאות- אך היא יפה גם כן  לכל גורם רישוי אחר.

להמשיך לקרוא עסק ברישיון לצמיתות שאינו עומד בדרישות כיבוי אש

"אכיפה בררנית" ברישוי עסקים

טענה של נאשם כי החוק אינו נאכף במידה שווה כלפיו וכלפי אחרים (במצבים דומים) הינה מסוג הטענות של "הגנה מן הצדק" ונקראת טענת "אכיפה בררנית".

"אכיפה בררנית" הינה אכיפה הפוגעת בשוויון במובן שהיא מבדילה, לצורך אכיפה, בין בני אדם דומים או בין מצבים דומים לשם השגת מטרה פסולה או על יסוד שיקול זר או מתוך שרירות.

אכיפה מתוך שיקולים פסולים "נוגדת באופן חריף את עקרון השוויון בפני החוק במובן הבסיסי של עיקרון זה. היא הרסנית לשלטון החוק; היא מקוממת מבחינת הצדק; היא מסכנת את מערכת המשפט. הסמכות להגיש אישום פלילי היא סמכות חשובה וקשה, היא יכולה לחרוץ גורל אדם…היא חייבת להיות מופעלת באופן ענייני, שוויוני וסביר" (פסק דין זקין)

מאמר זה סוקר את ההלכה  שנקבעה ביחס ל"אכיפה בררנית"  ופסיקה בעניין זה ברישוי עסקים. להמשיך לקרוא "אכיפה בררנית" ברישוי עסקים

הנחיות בעניין מתן זכות טיעון לחשוד לפני הגשת כתב אישום

ביום 26.12.16 ניתנה הנחיה ליועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות המתווה את אופן פעולת יחידות התביעה העירונית, בעניין מתן זכות טיעון לחשוד לפני הגשת כתב אישום. הנחיה זו פורסמה בהמשך למספר לא מבוטל של פסקי דין בהם נמתחה ביקורת על הפרקטיקה הנוהגת בתביעה העירונית לפיה כתבי אישום מוגשים מבלי שניתנה לחשודים האפשרות להשמיע את טענותיהם טרם הגשתם.

מאמר זה מביא את נוסח ההנחיה האמורה ואת התייחסות בית המשפט אליה. להמשיך לקרוא הנחיות בעניין מתן זכות טיעון לחשוד לפני הגשת כתב אישום