אתר זה נועד לספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים.
באתר זה מובאת הפסיקה העדכנית הדנה בסוגיות משפטיות בתחום זה, וכן עדכוני הצעות חוק, הנחיות ונהלים רלוונטיים.
כן מתפרסמות באתר זה שאלות ותשובות, שנערכו על ידי מר אלחנן משי, העוסקות בפרקטיקה הנוהגת ברישוי עסקים ובשאלות שטרם ניתן להן מענה בפסיקה או בחקיקה.
אנו מאמינים כי הפרסומים המשפטיים והמעשיים יהוו כלי עזר שימושי לכל העוסקים בתחום.

מאמרים אחרונים

אכיפת חוק רישוי עסקים כהתערבות בתחרות עסקית

לא אחת פונים בעלי עסקים לבית המשפט על מנת שזה יאכוף על הרשות לפעול במרץ לשם סגירת עסקים מתחרים, הפועלים ללא רישיון עסק.
ככלל, נקבע כי בית המשפט אינו מתערב בשיקול דעת הרשות לגבי הפעולות בהן היא נוקטת לשם אכיפת חוק רישוי עסקים, ובלבד שהרשות לא התכחשה לחלוטין לחובתה על פי החוק, שמדובר בפעולות סבירות של הרשות, ושלא נגרם נזק ממשי לציבור הרחב כתוצאה מפעילות אותו העסק המתחרה.
במאמר זה נסקור מספר מקרים מנחים בפסיקה, את העקרונות שנקבעו להתערבות בתי המשפט בשיקול הדעת של הרשות בכול הנוגע לאכיפת חוק רישוי עסקים, כאשר בבסיס התביעה עומדת תחרות עסקית פרטית. נתייחס הן לעתירות מנהליות, שהוגשו כנגד הרשויות והן לתביעות נזיקיות. להמשיך לקרוא אכיפת חוק רישוי עסקים כהתערבות בתחרות עסקית

הסמכות לרישוי תשתיות ומפעלים אסטרטגיים בעלי חשיבות לאומית תעבור לידי הממשלה

משרד הפנים פירסם ביום 18.10.17 הודעה בדבר כוונת הממשלה לתקן את חוק רישוי עסקים כך שסמכות מתן רישיון עסק למפעלים שיש בקיומם אינטרס לאומי רחב תעבור לידי הממשלה, באמצעות משרד הפנים.
לפרסום המלא: רישוי מפעלים אסטרטגיים

לא אושרה בניית שירותים בשימוש חורג לשם קבלת רישיון עסק

וועדת ערר סירבה לאשר הקמת שירותים במבנה יביל בשימוש חורג, לשם סיוע לבית קפה המצוי גם הוא בשימוש חורג לקבל רישיון עסק וקבעה כי אין זה ראוי להתיר בנית מבנה בשימוש חורג, בתחום דרך, לצורך הקלה על עמידת בית קפה פרטי (המצוי גם הוא בשימוש חורג) בתנאי משרד הבריאות לצורך רישיון עסק.
להמשיך לקרוא לא אושרה בניית שירותים בשימוש חורג לשם קבלת רישיון עסק

אילו עסקים ניתן לפתוח בשבת בתל אביב?

נשאלנו אילו עסקים ניתן לפתוח בימי שבת ומועדי ישראל (להלן: "ימי מנוחה") בתל אביב, היכן, ובאילו מגבלות?
חוק  העזר העירוני לתל אביב יפו  (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"ם – 1980 (להלן: "חוק העזר") מתיר פתיחת חנויות ומרכולים בימי המנוחה, בעיר תל אביב, באזורים מסוימים בלבד.
בית המשפט הגבוה לצדק, בפסק דין המרכולים מיום 26.10.17, בהרכב מורחב של 7 שופטים, אישר את תוקפם של התיקונים בחוק העזר, אשר הסדירו את פתיחת המרכולים.
מאמר זה בוחן את הוראות חוק העזר ואת ההיבט המשפטי והחברתי שלו.
המאמר נכתב במשותף על ידי מר אלחנן משי ועו"ד שושי יוסקוביץ'

להמשיך לקרוא אילו עסקים ניתן לפתוח בשבת בתל אביב?

האם עובד יוכל להיחשב כ"עוסק"

סעיף 4 לחוק רישוי עסקים קובע "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישיון אלא אם יש בידו רישיון…."
בית המשפט פסק כי עובד בעסק לא ייחשב כמי "שעסק" בעסק טעון רישיון  כל עוד לא הוכח כלפיו יסוד של ניהול העסק, והוא לא יורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים אם לעסק בו עבד אין רישיון . להמשיך לקרוא האם עובד יוכל להיחשב כ"עוסק"