אתר זה נועד לספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים.
באתר זה מובאת הפסיקה העדכנית הדנה בסוגיות משפטיות בתחום זה, וכן עדכוני הצעות חוק, הנחיות ונהלים רלוונטיים.
כן מתפרסמות באתר זה שאלות ותשובות, שנערכו על ידי מר אלחנן משי, העוסקות בפרקטיקה הנוהגת ברישוי עסקים ובשאלות שטרם ניתן להן מענה בפסיקה או בחקיקה.
אנו מאמינים כי הפרסומים המשפטיים והמעשיים יהוו כלי עזר שימושי לכל העוסקים בתחום.

מאמרים אחרונים

תזכיר חוק- הרפורמה ברישוי עסקים

ביום 22.1.18 פורסם תזכיר חוק בעניין הקלות בחוק רישוי עסקים. התזכיר צפוי לעלות לדיון בועדת השרים המיוחדת לעניין התוכנית הכלכלית לשנת 2019 ביום 29.1.18.
במאמר זה צירפנו את נוסח התזכיר המלא.
לנוסח התזכיר- להמשיך לקרוא תזכיר חוק- הרפורמה ברישוי עסקים

תזכיר חוק- הקלות בדרישות כיבוי אש

ביום 22.1.18 התפרסם תזכיר חוק בעניין הקלות בדרישות כיבוי אש ביחס לנכסים שונים.
במאמר זה צירפנו את נוסח התזכיר המלא.
התזכיר צפוי לעלות לדיון בוועדת השרים המיוחדת לעניין התוכנית הכלכלית לשנת 2019 ביום 29.1.18
לנוסח התזכיר המלא- להמשיך לקרוא תזכיר חוק- הקלות בדרישות כיבוי אש

תזכיר חוק- רישוי מפעל בעל חשיבות לאומית

ביום 17.1.18 התפרסם תזכיר חוק המיישם את החלטת הממשלה מיום 11.1.18 לפיו תועבר הסמכות לרישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית מרשות הרישוי למנהל היחידה לרישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית.

במאמר זה אנו מביאים את נוסח התזכיר במלואו-
להמשיך לקרוא תזכיר חוק- רישוי מפעל בעל חשיבות לאומית

הגנה מן הצדק- הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום

המציאות מראה כי רוב העסקים אינם מקבלים רישיון עסק בטרם יחלו להפעיל את עסקם. גרוע מכך, עסקים רבים, בשל החשש כי קבלת הרישיון אינה בהישג ידם או שהיא כרוכה במעבר מכשולים שאין הם יכולים לעמוד בהם, אינם מגישים בקשה לרישיון, עד שהרשויות אינן מגיעות אליהם.
במקרים רבים, רשות הרישוי אינה ממהרת להגיש כתבי אישום, ומאפשרת לבעל העסק להשיג את הרישיון תוך הסכמות, או הבנות, כי כל עוד הוא עומד בתוכנית המוסכמת, לא יוגש נגדו כתב אישום.
מאמר זה עוסק בשאלה האם במקרה שהושגו הסכמות כאלו ובכול זאת הוגש כתב אישום, תעמוד לבעל העסק הטענה להגנה מן הצדק בשל ההבטחה השלטונית כי לא יוגש כתב אישום נגדו.

להמשיך לקרוא הגנה מן הצדק- הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום

רוכלות- ניהול העסק ב"מבנה יביל"

סעיף 2א(ה) מגדיר עיסוק ברוכלות -"עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע".
נשאלנו האם הצבת קרוון (לכאורה כלי רכב) בשטח מסוים ומכירה מתוך אותו קרוון תיחשב לרוכלות?
לעניין זה יש להבחין בין מכירה מרכב המשמש לנסיעה בפועל באופן שוטף לבין מכירה מכלי רכב אשר הוצב במקום מסוים ואינו משמש בפועל לנסיעה.  להמשיך לקרוא רוכלות- ניהול העסק ב"מבנה יביל"