אתר זה נועד לספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים.
באתר זה מובאת הפסיקה העדכנית הדנה בסוגיות משפטיות בתחום זה, וכן עדכוני הצעות חוק, הנחיות ונהלים רלוונטיים.
כן מתפרסמות באתר זה שאלות ותשובות, שנערכו על ידי מר אלחנן משי, העוסקות בפרקטיקה הנוהגת ברישוי עסקים ובשאלות שטרם ניתן להן מענה בפסיקה או בחקיקה.
אנו מאמינים כי הפרסומים המשפטיים והמעשיים יהוו כלי עזר שימושי לכל העוסקים בתחום.

מאמרים אחרונים

דרישת רישיון לעסק שאינו למטרת רווח- סעיף 32 לחוק רישוי עסקים

סעיף 32 לחוק רישוי עסקים קובע את העיקרון לפיו עיסוק של קבוצת אנשים יהיה טעון רישיון עסק גם אם אינו למטרת רווח. זאת בשני תנאים: האחד- שאותה קבוצה משלמת דמי חבר על מנת ליהנות מאותו עיסוק או שהעיסוק משמש קבוצה סגורה של אנשים, והשני- שאילו היה העיסוק פתוח לציבור הרחב היה טעון רישיון עסק.
בפרקטיקה היומיומית השתרשה הפרשנות הכללית לסעיף זה לפיה עיסוק יהיה טעון רישיון בין שהוא למטרת רווח ובין אם לא, בתנאי שהוא נמנה על העיסוקים הטעונים רישוי המנויים בתוספת הראשונה לצו רישוי עסקים ובתנאי שזהו "עסק".
מאמר זה דן בפרשנויות השונות לסעיף זה.
אנו מבקשים להודות למר אילן אמסלם על הערותיו המועילות ועל ההפניה לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא.
להמשיך לקרוא דרישת רישיון לעסק שאינו למטרת רווח- סעיף 32 לחוק רישוי עסקים

רישוי פעילות באולם ספורט – פריטים 7.7ד ו-7.7יא

נשאלנו איזו פעילות המתבצעת באולם ספורט טעונה הוצאת רישיון עסק ואיזו אינה טעונה הוצאת רישיון כאמור.
מספר המושבים המצוי באולם (יותר או פחות מ 500) מהווה אינדיקציה לקביעת הגורמים המאשרים. לעצם הדרישה לרישוי, מספר המושבים יהיה רלוונטי רק בהבחנה אם האולם נועד לאימונים בלבד או גם לאירועים עם קהל.
הפעילות המתבצעת באולם תיבחן לפי אופיה היא, לשם קביעה האם יש להוציא בגינה רישיון עסק או לא.
המאמר הבא "עושה סדר"  בעניין זה. להמשיך לקרוא רישוי פעילות באולם ספורט – פריטים 7.7ד ו-7.7יא

הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות אינה מהווה עסק

בפסק דין הרשגורין נפסק כי הסעת חברים לעבודה ובחזרה ממנה על ידי אחד העובדים כנגד קבלת החזר הוצאות הנסיעה מהמעביד לא תיחשב לעסק של הסעות.

להמשיך לקרוא הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות אינה מהווה עסק

האם ניהול גן ילדים טעון רישיון עסק

ניהול גן ילדים אינו טעון רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים.
העסקים הטעונים רישיון עסק מפורטים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג- 2013 ("הצו"). זוהי רשימה סגורה ועסק שאינו מנוי ברשימה זו אינו טעון רישיון.
כאמור, גן ילדים אינו נמצא ברשימה המנויה בתוספת לצו.
האמור לעיל אינו מתייחס לחובת העסק לעמוד בדיני התכנון והבניה על פי חוק התכנון והבניה. במידה והיתר הבניה של המבנה בו מנוהל הגן אינו כולל ניהול והפעלת גן ילדים יהיה צורך בקבלת היתר לשימוש חורג לשם ניהול עסק זה, ולעמוד בכול דרישות חוק התכנון והבניה.
אנו עדים לבלבול מסוים בין הדרישה לרישוי על פי דיני התכנון והבניה והדרישה לקבלת רישיון עסק. יש לשים לב לאבחנה זו.

עריכת "אירוע" בבריכת שחיה

נשאלנו האם קיום אירוע על שפת בריכת שחיה, או במתחם בו מצויה בריכת שחיה, טעון הוצאת רישיון עסק נפרד.
על מנת לענות על שאלה זו נבחן אילו סוגי "אירועים" מתקיימים במתחם הבריכה ומהי חובת הרישוי הרלוונטית לכל סוג אירוע, באם קיימת כזו בכלל. להמשיך לקרוא עריכת "אירוע" בבריכת שחיה